ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г. Промени в Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Промените са многобройни, но не се отнасят до здравословни и безопасни условия на труд.

Вижте актуализираната наредба