ДВ, бр. 21 от 9.3.2018: Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и допълнения на ЗУТ

В броя е обнародван Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

„Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.

За целите на закона „електронни съобщителни мрежи“ са както обществени, така и мрежи за собствени нужди (включително мрежи за нуждите на държавното управление, технологични електронни съобщителни мрежи, например тези на преносните газопроводи и линии за осигурителна техника и телекомуникации).

В този закон ще отблежим четири акцента, свързани с безопасността:

1. Съдържание на писмен договор между мрежови оператор и операторите на електронни съобщителни мрежи (чл. 15, ал. 2)

Мрежовите оператори предоставят достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура с писмен договор при предварително оповестени на интернет страницата си прозрачни, пропорционални и справедливи общи условия, включително цена.
Общите условия за физическа инфраструктура включват най-малко:
1. условия за достъп до и/или съвместно ползване, като:
а) описание на начина на разполагане, технически изисквания, изисквания за качество и безопасност;
б) ограничения за съоръженията, които могат да бъда разполагани;
в) мерки за сигурност;
г) условия за допускане на служители на операторите на електронни съобщителни мрежи;
д) правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено;
е) условия и ред за даване на указания при констатирано техническо несъответствие на електронните съобщителни мрежи, разположени въз основа на предоставено право на достъп до и/или за съвместно ползване;
ж) процедури за премахване на електронна съобщителна мрежа и за възстановяване на достъпа до и/или за съвместно ползване;
з) друга относима информация, необходима за достъпа до и/или за съвместното ползване на физическата инфраструктура;

2. Предоставяне на права на ползване от мрежовия оператор

Чл. 17. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи могат да искат от мрежовите оператори да им бъде предоставено право на преминаване и право на специално ползване по Закона за пътищата на елементи и/или съоръжения на физическа инфраструктура на други мрежови оператори, включително по отношение на сервитутните зони на тези елементи и/или съоръжения и на естествени водни басейни.
...
(3) Предоставянето на права по ал. 1 се осъществява при спазване на:
1. правилата и нормативите за устройство и безопасна експлоатация на съответните мрежи, чиято физическа инфраструктура се използва;

3. Изисквания за безопасност при дейности, свързани с разполагането на електронна съобщителна мрежа

Чл. 51.
При изпълнението на дейности като изтегляне и/или окачване на съобщителни кабели и монтаж на други елементи (виж чл. 51, ал. 1, т. 1), в случай че се променят техническите характеристики на елементите на електронната съобщителна мрежа, се спазват изискванията за пожарна безопасност, опазване на здравето и живота на хората и безопасната експлоатация.

4. Подводни линейни обекти на физическата инфраструктура

§ 5. от ПЗР
Собствениците на обекти на физическата инфраструктура по ал. 1 и операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ координатите на своите трасета и зони на безопасност в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.


Промени в категориите строежи по Закона за устройство на територията

В преходните и заключително разпоредби на новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за направени и промени в Закона за устройство на територията, свързани с категоризацията на строежите:

СТАРО (чл. 137)НОВО (чл. 137)
3. трета категория:

з) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции;

3. трета категория:

з) приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи от магистрален тип на национално ниво или извън урбанизирани територии;

4. четвърта категория:

ж) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;

4. четвърта категория:

ж) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;

5. пета категория:

д) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

5. пета категория:

д) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;

Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:Чл. 147. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

15. (нова - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на съсобственост или етажна собственост;

16. (нова - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата.

...

(4) (нова - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) За строежите по ал. 1, т. 15 и 16 се представят договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ