ДВ, бр. 21 от 12.03.2021: Не касаят ЗБУТ – КСО, ЗУТ, ЗЗ, ЗТМТМ, Закон за автомобилните превози

В броя са обнародвани изменения и допълнения, които не касаят здравословни и безпасни условия на труд на:

Кодекса за социално осигуряване - в преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

Закон за устройство на територията - с ПЗР на Новия Закон за индустриалните паркове (§ 12.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (§ 77.)

Закон за здравето - кратко допълнение на чл. 28г, ал. 4 с ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - С ПЗР към Закона изменение и допълниение на Закона за чужденците в Република България са направени редица изменения, които са в сила от 1.06.2021 г.

Закон за автомобилните превози - с ПЗР на Закона за индутриалните паркове е направено кратко изменение, свързано с терминологията и в чл. 17, ал. 8

Вашият коментар