ДВ, бр. 20 от 15.03.2016: Ревизия 3 на BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7

В бр. 20 на Държавен вестник от 15 март е публикувана ревизия 3 на BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7.

Новата ревизия е в сила от 1 март и цели подобряване на системата за управление.

Поставени са или са променени конкретни срокове за извършване на някои от дейностите:

  • ООС е длъжен да получи сертификата за акредитация и приложението към него в срок до 15 дни (в ревизия 2 -  7 дни) от датата на уведомяването.
  • При констатиране на несъответствие на акредитираните лица или на кандидатите за акредитация с изискванията за акредитация ИА БСА ограничава акредитирания или заявения за акредитация обхват, временно ограничава обхвата на акредитацията, спира, отказва или отнема акредитацията в срок до 1 месец (ново) от констатиране на несъответствието.
  • След официално изявено желание от ООС за възстановяване на акредитацията в срок до 4 месеца от датата на заповедта за спиране или временно ограничаване на обхвата на акредитация ИА БСА извършва извънредна оценка на място в срок до 1 месец (ново) от изявяване на желанието от ООС.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай