ДВ, бр. 20 от 07.03.2017: Нова наредба за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В брой 20 на Държавен вестник от 7 март 2017 г. е публикувана Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 2 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и съдържа мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.)

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате