ДВ, бр. 20 от 07.03.2017: Нова наредба за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В брой 20 на Държавен вестник от 7 март 2017 г. е публикувана Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 2 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и съдържа мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.)

Изисквания за правоспособност

Съгласно чл. 17б, ал. 1 на ЗЧАВ "Физическите лица са длъжни да притежават документ за правоспособност за извършване на дейности, свързани със:

 1. проверки за течове на стационарно хладилно, климатично и противопожарно оборудване, стационарни термопомпи, хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, или 10 тона СО2 еквивалент или повече, когато са херметически затворени и етикетирани като такива;
 2. възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от охлаждащи вериги на стационарно хладилно, климатично и противопожарно оборудване, стационарни термопомпи, хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, стационарно оборудване, съдържащо разтворители на основата на тези газове, както и стационарна електрическа комутационна апаратура;
 3. монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и противопожарно оборудване, стационарни термопомпи, хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове.

Новата наредба определя реда и начина за издаване на описаните в ЗЧАВ документи за правоспособност, а именно:

1. Правоспособност за извършване на дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

 • Документът се издава от председателя на Българската браншова камара – машиностроене (ББКМ).
 • Обучението на физически лица се извършва от професионални гимназии и професионални колежи, ЦПО и висши училища.

2. Правоспособност за извършване на дейности със стационарнo противопожарнo оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

 • Документ за правоспособност се издава от ГДПБЗН.
 • Обучението на физически лица се извършва от професионални гимназии и професионални колежи, ЦПО и висши училища, както и от търговски дружества, извършващи монтаж и/или поддръжка и сервизно обслужване на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

3. Правоспособност за извършване на дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове.

 • Документът за правоспособност се издава от Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ).
 • Обучението се извършва от производители на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове и оператори на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове.

4. Право­способност за извършване на възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатични системи на моторни превозни средства.

 • Документът за правоспособност се издава от ББКМ.
 • Обучението се извършва от професионални гимназии и професионални колежи, ЦПО и висши училища.

5. Право­способност за извършване на възстановяване на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване

 • Документът за правоспособност се издава от Българската стопанска камара (БСК).
 • Обучението се извършва от производители на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове и оператори на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.

За всички документи срокът на валидност е 5 години от датата на издаването.

В наредбата са посочени и реда и начина за издаване на документи за правоспособност на юридическите лица, които извършват дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и противопожарно оборудване, както и стационарни термопомпи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

Въпреки че наредбата влиза в сила от деня на обнародването в Държавен вестник (7 март 2017 г.), са дадени 60 дни за разработване на процедури за издаване, временно отменяне и отнемане на сертификатите.

Досие на оборудването

Операторите на оборудване, за което се изискват проверки за течове съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014, създават и поддържат досие съгласно чл. 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 във формат съгласно приложение № 3.

Това изискване влиза в сила два месеца след обнародване на наредбата (8 май 2017 г.)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ