ДВ, бр. 2 от 8.1.2016: Изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г.

В бр. 2 на ДВ от 8 януари 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Изменени и допълнени са изискванията към топлоизолацията в чл. 14 и чл. 330, например:

За строежи или части от тях от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), които са с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F се изискват допълнителни ивици топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 около отвори и на всеки 2 етажа (чл. 14).

Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ