ДВ, бр. 2 от 6.01.2017: Нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В брой 2 на Държавен вестник от 6 януари 2017 г. е обнародвано Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Наредбата заменя Наредбата за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги.

С наредбата се уреждат условията и редът за командироване и изпращане на работници и служители по смисъла на чл. 121а от Кодекса на труда (КТ).

Наредбата определя:
- съдържанието на допълнително писмено споразумение изменение на съществуващото между тях трудово правоотношение за срока на командироването;
- съдържанието на трудовия договор при изпращане на работници или служители от предприятие, което осигурява временна работа;

Условията на труд, уговорени в допълнителното споразумение/ трудовия договор, не може да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, условията на работа на непълнолетните лица, на бременните жени, на кърмачките и на лицата с намалена работоспособност.

Работодателите и предприятията, които осигуряват временна работа, които са командировали или изпратили работници и служители до влизането в сила на наредбата, привеждат трудовите правоотношения в съответствие с разпоредбите й в срок до 30 дни от влизането й в сила.

Важно за работещи от други държави, които ще работят на територията на Република България

Командированите или изпратените работници или служители на територията на Република България по чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 КТ работят при осигуряване най-малко на същите минимални условия на работа, каквито са установени в действащото българско законодателство за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа, по отношение на:
...
5. здравословните и безопасни условия на труд;
6. специалната закрила на непълнолетните лица, на бременните жени, на кърмачките и на лицата с намалена работоспособност;
...

Това включва и случаите на монтаж и/или въвеждане в експлоатация на доставени съоръжения, когато това е неразделна част от договор за доставка, които се извършват от квалифициран работник или служител на предприятието доставчик!

Когато условия, предвидени в българското законодателство, са по-неблагоприятни от предвидените в законодателството на държавата членка, по чието законодателство е регистриран работодателят или предприятието, което осигурява временна работа, се прилагат по-благоприятните за работника или служителя условия.

Работодателят или предприятието, което осигурява временна работа от държава членка или от трета държава, или определено от него лице подава в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ заявление съгласно приложение № 2 по електронен път чрез единния национален уебсайт най-късно до започване на предоставянето на услугите (до изграждането на сайта заявленията се подават на хартиен носител в съответната ТД на ИА ГИТ по работното място на командирования работник или служител).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар