ДВ, бр. 2 от 3.1.2018: Закон за движение по пътищата – укрепване на товари

В извънредния брой 2 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Някои от промените касаят индиректно безопасност и здраве при работа.

Укрепване на товари

Предстои обнародването на нова наредба, с която да се определят условията и реда за укрепване на превозваните товари. Същото е посочено в новата алинея 4 на чл. 127.

В тази връзка вече има и определени глоби.

Който управлява пътно превозно средство с неукрепен товар в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 127, ал. 4, се наказва с глоба от:

  1. петстотин лева - при констатирани незначителни неизправности при укрепването на товара;
  2. хиляда лева - при констатирани значителни неизправности при укрепването на товара;
  3. хиляда и петстотин лева - при констатирани опасни неизправности при укрепването на товара.

Тук е мястото да припомним, че вече има публикувани (вкл. и в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА) "Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт", които са точно във връзка с Директива 2014/47/ЕС, която се въвежда чрез посоченото изменение на закона и предстояща наредба. Можем да очакваме наредбата в голяма степен да посочи същите изисквания или дори да направи препратка към това ръководство.

В ръководството има и таблица (Допълнение 4), в която може да видите как са класифицирани различните неизправности при укрепването на това по глобите по-горе.

Колесни трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h

Съгласно измененията, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, подлежат на периодични технически прегледи по Закона за движение по пътищата всяка година.
На проверки по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника подлежат колесните трактори, с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h (чл. 147)

На ежегодни технически прегледи подлежат и линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории O2, O3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел.

Други изменения

Променена е структурата на неизправностите, при които може или не може да се придвижи на собствен ход превозното средство до място за извършване на ремонт. Измененията са в чл. 100 и 101, като са премахнати описанията и има препратка към Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Забранява се манипулацията на километропоказателя на моторните превозни средства, с изключение на смяната на километропоказателя при установена повреда, което се удостоверява с декларация от извършилия ремонта, в която са посочени дата на ремонта, показанието на стария километропоказател и показанието на поставения километропоказател (чл. 143, нова ал. 15а).

Въведена е и глоба за нарушение на тази забрана - от 2000 до 7000 лв.

Всички посочени изменения влизат в сила от 20.05.2018 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ