ДВ, бр. 19 от 8.03.2022: Нова Наредба за ЗБУТ в черната и цветната металургия

В брой 19 на Държавен вестник от 8 март 2022 г. е обнародвана Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Наредбата влиза в сила от 9 септември 2022 г. и с нея се определят изискванията за осигуряване на ЗБУТ при производството на черни, цветни и благородни метали от първични и вторични суровини и тяхното обработване чрез пластична деформация (валцуване, пресуване, изтегляне) до продукти и изделия.

В допълнителните разпоредби на наредбата има следните определения:

"Производство на черни метали" е добив на течна стомана в електродъгови пещи от скрап от черни метали, инсталации за извънпещно обработване на метала и непрекъснато отливане до заготовки (сляби и блуми) за следващо пластично обработване до стоманени продукти и изделия.

"Производство на цветни метали" е производство на анодна и катодна мед, олово, цинк и кадмий на блок, благородни и съпътстващи метали и химически продукти, получени от рудни концентрати, металосъдържащи междинни продукти и вторични суровини.

Повече за металургията в България и фирмите, които тя обхваща, можете да научите от Годишника на Българската асоцияция на металургичната индустрия (БАМИ).

Ето малко любопитни факти, за да придобиете представа кои са фирмите, които ще бъдат засегнати от тази наредба:

 • Единственият производител на сурова стомана в България „Стомана Индъстри” АД, гр. Перник.
 • Валцувани черни метали (ВЧМ) се произвеждат в „Стомана Индъстри” АД, гр. Перник и „Промет Стиил” EАД, гр. Бургас.
 • Най-голямото предприятие за тел и телени изделия от стомана е „ЖИТИ” АД, гр.Русе.
 • „Аурубис България“ АД е водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа.
 • „КЦМ”АД е най-голям производител на олово и цинк в Югоизточна Европа.
 • „Монбат Рисайклинг” ЕАД е най-голям преработвател на оловни отпадъци и производител на оловни сплави.
 • София Мед АД е най-голямата българска компания, специализирана в производството на валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави
 • „Алкомет” АД е най-голямото българско предприятие, специализирано в производството на алуминиеви валцови и пресови продукти.

Наредбата трудно би могла да се преразкаже, но след първия преглед бихме искали да отбележим няколко интересни момента.

На първо място тя доста наподобява класическите правилници по безопасност на труда. За съжаление, обаче, липсват елементите, с които се залагат задължения и отговорности на конкретни длъжностни лица  - ръководители на цехове или звена. Задълженията са или на работодателя, или на работещите (като цяло).

Към момента подобни изисквания в нормативни актове останаха само за строителството и железопътния транспорт.

Друго впечатление е, че наредбата изглежда като сборник с инструкции/правила за безопасна работа, но пък това ще бъде добра основа за по-добро убеждаване на работещите да спазват правилата.

В наредбата има и някои специфични по-високи изисквания по безопасност.

Ще си позволя тук да коментирам някои от изискванията, за да им се обърне внимание от фирмите, за които е приложима, но до момента не са ги въвели като добри практики.

Важно: Тук не коментираме дали тези по-високи изисквания са правилни или не! Само упоменаваме някои от тях.

Познаваме лично някои от експертите, участвали в разработването на наредбата, и сме убедени в техния професионализъм и задълбочено познаване на сектора. Това е предпоставка за правилен подбор на изисквания, които да бъдат по-високи от стандартните и общоприложимите.

Преди това, обаче, ще отбележим, че е задължително оценката на риска да бъде преразгледана в съответствие с чл. 11. (1), т. 2 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. - "след настъпили промени в нормативната уредба".

Повишени изисквания към осветлението

Съгласно чл. 37 от Наредбата

Проектирането на естественото и изкуственото осветление се извършва съгласно нормите за проектиране и експлоатация в производствени сгради.

Действащите Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия са от 1988 г.  Чл. 92. от тези норми препраща по отношение на проектирането към нормите на БДС 1786.

Актуалните стандарти, които са заменили този стандарт, са

 • БДС EN 12464-1:2021 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито
 • БДС EN 12464-2:2014 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито

Това означава, че и тук, както при обществените перални и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, вече осветеността ще трябва да бъде проверявана и да отговаря на нормите в тези стандарти.

Как се постъпва при  тази ситуация коментирахме скоро  при обнародването на новата Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните.

Повишени изисквания за използване на антифони

Наредбата препраща към основната Наредба №6/2005 г., но също така в чл. 46. (1) е посочено, че

В помещения, в които нивото на експозиция на шум е над 80 dB (A), работещите ползват антифони (външни или вътрешни).

Това означава, че тук имаме по-високи изисквания спрямо тези на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Наредба 6/2005 г. изисква при нива над 80 dB(A) да бъдат предоставени антифони, но задължителното им използване е над 85 dB(A). По отношение на върховото звуково налягане няма такова по-високо изискване, т.е. прилага се основната наредба.

Повишени изисквания при експозиция на вибрации

Отново имаме препратка към основният нормативен документ - Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, но и изискавне за конкретна мярка:

Когато работещите са изложени на вибрации над установените дневни стойности на експозиция за предприемане на действие, на постоянните работни места се монтират антивибрационни скари, покрити с гумени назъбени килимчета или други антивибрационни средства.

Повишени изисквания при експозиция на химични агенти

Освен препратката към основните нормативни документи, в чл. 52, ал. 2 се изисква още

В цеховете, в които е възможно замърсяване на работната среда с арсеноводород и други опасни химични вещества, се извършва системен лабораторен контрол на всяка партида от суровини и на работната среда.

Вероятно ще подлежи на тълкувание как точно е необходимо да се извърши системен лабораторен контрол на работната среда - какво означава системен и по какъв начин може да се прави.

Специфични (повишени) изисквания при ръчна работа с тежести

На три места в наредбата са описани дейности, при които ръчната работа с тежести над 16 кг се извършва с помощта на технически съоръжения (чл. 71, чл. 238, т. 7 и чл. 245, т. 3)

За складовете за производство на прокат от мед и медни сплави (но само за тях!) има изискване товари над 25 kg да се пренасят от двама работници или с транспортни колички (чл. 234, т. 6)

Да припомним, че Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести посочва 15 kg за жени и 50 kg за мъже - за единичен товар при пренасяне на разстояние до 2 m и 30 кг (само от мъже) при пренасяне до 30 m.

Повишени изисквания към ръчни инструменти

Изрично само при производство на прокат от тежки цветни метали и сплави (мед и медни сплави) се изисква използваните шлосерските и ковашките чукове  да са сертифицирани.

Към момента няма европейски стандарт за тези чукове, има немски (DIN 1041) и британски стандарт (BS 876). Вероятно сертификация по който и да е стандарт (вкл. американски или руски) се счита за приемлива.

По същия начин има изискване за използване само на "сертифицирани стълби".

Повишени изискавания при експлоатация на кари

Наредбата въвежда като изискване използването на допълнителни устройства за безопасност:

При движение в производствени сгради се използват допълнителни цветни светлинни сигнали, монтирани на подходящи места на карите, които да гарантират по-бърза и по-добра видимост.

Изискването е подобно на изискването на чл. 33 от Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (Когато пряката видимост на водача е недостатъчна да осигури безопасност, се инсталират допълнителни устройства за подобряване на видимостта.).

Тук, обаче,  няма условие за вземане на решение дали да има допълнителни устройства, а се изисква императивно.

Не е много ясно - дали самият кар трябва да има допълнителни светлини за по-висока видимост (тип "аварийна сигнална лампа") или се имат предвид светлинните сигнали, чрез които се обозначава в пространството опасната зона на кара или приближаването му ("синя точка" или светлинна рамка на пода за опасната зона). Вероятно остава като избор на работодателя.

Специфични изисквания за инструктаж

В Приложение № 4 "Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при вътрешнозаводски транспорт" към чл. 15 от Наредбата  изрично е посочено, че

На всички пешеходци се провежда инструктаж по правилата за безопасно придвижване на територията на предприятието при влизане на територията му.

На практика това обхваща инструктажа на всички лица, които влизат на площадката (новоназначени, посетители, работещи от външни фирми и пр.).

Това означава, че трябва да се преразгледа програмата за начален инструктаж и съдържанието на инструктажа за посетители.

Специфични изисквания за огневи работи при производството на олово, цинк, кадмий и благородни метали

Заваръчни работи в помещенията, в които се извършват технологични процеси с отделяне на водород, се извършват само след лабораторни измервания и издаване на заповед от работодателя за извършване на огневи работи (чл. 163).

Изискването доста наподобява изискването на чл. 70 от Наредба № 8121з-647 от 1.10. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, но тук се изисква "заповед от работодателя", която е за всеки конкретен случай на извършване на тези работи и в допълнение на акта за огневи работи.

Специфични изисквания при движение на транспортни средства

Работодателят трябва да определи със заповед лицата, които имат право да управляват превозните средства в предприятията с прокатно производство (чл. 145).

Също така само за тези производства е посочена максимална допустима скорост на движение от 5 km/h в производствените цехове и складове.

Изисквания за инструкции

Накрая, ще завършим със списък с конкретни инструкции, които изрично са упоменати, че трябва да бъдат налични:

 • Инструкции за безопасно предаване за ремонт, реконструкция или модернизация на машини, агрегати, съоръжения и друго оборудване (чл. 67).
 • Инструкции за разеденяване преди ремонтни и профилактични дейности (Прил. 1 към чл. 12)
 • Инструкция за безопасна работа при пренасяне, съхраняване и използване на стоманени бутилки за сгъстени, втечнени и разтворени газове (чл. 97).
 • Инструкция за безопасна работа, когато има складирането и обработване на скрап от военен произход (чл. 111).
 • Инструкция за взаимодействието между железопътния и цеховия персонал, с която определя правилата за влизане на железопътния транспорт в производствените цехове и работата по коловозите (чл. 147).
 • Инструкции за работа при подготовка на медни концентрати за топене - когато има такава дейност (чл. 158);
 • Инструкции за работа при автогенното топене във "Флаш-пещ"- когато има такава дейност (чл. 159);
 • Инструкция за изсушаване на топилната пещ след ремонт и подмяна на огнеупорната облицовка (при топилни пещи за непрекъснато или полунепрекъснато топене и леене на алуминий и алуминиеви сплави)(чл. 236)
 • Инструкции за безопасност при обслужване на валцовите станове и съоръженията за листообработка с автоматичен режим на управление (производство на прокат от леки цветни метали и сплави (алуминий и алуминиеви сплави)).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар