ДВ, бр. 19 от 28.02.2017: Промени, касаещи самостоятелно заети водачи на МПС и промени в Наредба № 8121з-882

Отменено изискването за дневник за работното време за самостоятелно заети водачи

В брой 19 на Държавен вестник от 28.02.2017 г. е обнародвано Решение № 11701 от 02.11.2016 г. на ВАС, с което се отменят измененията и допълненията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, направени с Постановление № 324 на Министерския съвет от 1.12.2011 г.

С тези допълнения през 2011 г. бе вменено задължението и на самостоятелно заетите водачи сами да определят работното време и периодите на почивка в съответствие с изискванията на чл. 4, 7, 8 и 10 на наредбата, да водят дневник за отчитане на работното време и съответно да го съхраняват и предоставят на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за извършване на проверка.

Решението на ВАС отменя това допълнение на наредбата, съответно се отменя и задължението на самостоятелно заетите водачи да водят цитирания дневник.

Искането и становището за допускане на земеделската техника в жътвената кампания стават електронни

В брой 19 са обнародвани и изменения на Наредба № 8121з-882 от 25 ноевмри 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

Измененията са свързани с:
- въвеждане на подробно описание на досието, което се съхранява в съответната РСПБЗН, за всеки обект, който подлежи на комплексна проверка;
- допълнения във връзка с въвеждането на Автоматизираната информационна система за предоставяне на електронни административни услуги от МВР, където може да бъде подадено искане за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.

Издаване на становище за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ