ДВ, бр. 19 от 2.3.2018: Наредба застраховане за „трудова злополука“ и Наредба трудови правоотношения екипажи

Със Заключителна разпоредба на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 32 от 2014 г.) е направено и следното допълнение на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“:

"Не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата за риска „Трудова злополука“, вследствие на който са настъпили трайно намалена работоспособност или смърт, членовете на екипажите на морски кораби, попадащи в обхвата на Морската трудова конвенция от 2006 г., приета в Женева на 23 февруари 2006 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.).“

На практика това не отменя задължението на работодателя да сключи застраховка за изплащане на обезщетение в описаните случаи - съгласно чл. 54а на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, работодателят трябва да сключи "подходяща застраховка".

Изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Лицата, които попадат в обхвата на тази специализирана наредба, е необходимо да прегледат подробно измененията, свързани с работното време!

Обхват на наредбата

На първо място, има промяна в наименованието на наредбата и съответно нейния обхват - с наредбата се уреждат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения не само между членовете на екипажа и корабопритежателя, но и на обслужващия персонал на кораб.

В тази връзка, например, е направено изменение на чл. 67, като е уточнено, че групата по условия на труд включва представители на членовете на екипажа и на обслужващия персонал.

Група по условия на труд за всеки кораб с екипаж от 5 или повече души

Друга промяна е свързана със задължението за учредяване на група по условия на труд (ГУТ).

До измененията на наредбата задължението за създаване на ГУТ съществуваше за кораб с екипаж над 10 души, като за екипаж до 10 души функциите на групата се изпълняваха от комитета по условия на труд (КУТ) за фирмата.

Новите изисквания са за създаване на ГУТ при екипаж от 5 или повече души. Отпада текстът за изпълнение на функците на ГУТ от КУТ.

Застраховка за покриване на разходи при изоставяне на член на екипажа на морски кораб

В наредбата е добавен нов чл. 13а, който изисква работодателят да сключи подходяща застраховка за покриване на възможни непредвидени разходи за обезщетения при изоставяне на член на екипажа на морски кораб.

По-нататък в този член са описани и условията, при които се счита, че е налице изоставяне на член на екипажа на морски кораб и какво трябва да покрива застраховката.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ