ДВ, бр. 19 от 2.3.2018: Наредба застраховане за „трудова злополука“ и Наредба трудови правоотношения екипажи

Със Заключителна разпоредба на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 32 от 2014 г.) е направено и следното допълнение на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“:

"Не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата за риска „Трудова злополука“, вследствие на който са настъпили трайно намалена работоспособност или смърт, членовете на екипажите на морски кораби, попадащи в обхвата на Морската трудова конвенция от 2006 г., приета в Женева на 23 февруари 2006 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.).“

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент