ДВ, бр. 19 от 05.03.2019: Нова наредба правоспособност за работа със земеделска и горска техника

В брой 19 на ДВ е обнародвана новата Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

Целта на наредбата е да се адаптират изискванията към промените, направени през последните две години в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, а именно:

  • oрган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника в Република България съгласно чл. 5, т. 4 на ЗРКЗГТ е министърът на земеделието, храните и горите (преди това беше Контролно-техническата инспекция (КТИ) към МЗХГ - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
  • промяна на режима от разрешителен в регистрационен за лицата, извършващи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.)

С горните промени отпадна нормативното основание за действието на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, а сега дойде време и официално да бъде отменена - с § 4. от Допълнителните разпоредби на новата наредба.