ДВ, бр. 19 от 05.03.2019: Нова наредба правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В брой 19 на ДВ е обнародвана новата Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

Целта на наредбата е да се адаптират изискванията към промените, направени през последните две години в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, а именно:

 • oрган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника в Република България съгласно чл. 5, т. 4 на ЗРКЗГТ е министърът на земеделието, храните и горите (преди това беше Контролно-техническата инспекция (КТИ) към МЗХГ - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
 • промяна на режима от разрешителен в регистрационен за лицата, извършващи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.)

С горните промени отпадна нормативното основание за действието на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, а сега дойде време и официално да бъде отменена - с § 4. от Допълнителните разпоредби на новата наредба.

Какво определя наредбата?

Наредбата определя:

 1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника) - изисквания към учебната база и преподавателите;
 2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
 3. осъществяване на контрол за дейностите по т. 1 и 2;
 4. информацията, която се включва в регистъра по чл. 7 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) относно техниката, правоспособните лица и обучаващите.

Тя отменя Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).

Облекчаване на административната тежест

За облекчаване административната тежест върху гражданите и бизнеса при подаването на заявления до министъра на земеделието, храните и горите са отменени изискванията за представяне на копия на регистрационните талони на учебната техника, декларация, че няма открита процедура за обявяване в несъстоятелност и копия от договорите за ползване на помещения и площадки, които са вписани в имотния регистър.

Поради същото са направени изменения и допълнения на Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с което се опростяват документите, които трябва да бъдат представени - при първоначалната регистрация отпада изискването за представяне на копие от съдебно решение за създаване на юридическо лице/ декларация за вписване в търговския регистър. (чл. 9, ал. 1, т. 4) и удостоверение за съответствие с изискванията за безопасност на употребяваната техника (чл. 9, ал. 1, т. 7).

В тази наредба има и една добавка - в техниката, която се регистрира в областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) са добавени и превозните средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари (нова алинея 3 в чл. 2, ал. 1).


Да припомним:

Съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника правоспособността на лицата за работа със земеделска и горска техниката се дели на следните категории:

 1. категория Твк - колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;
 2. категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 3. категория Твк-Г - специализирана и специална самоходна горска техника;
 4. категория Твк-М - специализирана и специална самоходна мелиоративна техника (машини за земна работа);
 5. категория Тпс - преносима и стационарна техника.

В § 1. от ДР на Закона са определенията за "Земеделска и горска техника", "Самоходна техника" и "Машини за земни работи":

т. 2 "Земеделска и горска техника" са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите.

т. 12 "Самоходна техника" са:
а) колесни трактори;
б) верижни трактори;
в) специализирани самоходни машини;
г) всякакъв друг вид самоходни машини за земеделското и горското стопанство.

т. 25. "Машини за земни работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, скални и други материали.

В новата наредба в повторено определението от старата за "преносима и/или стационарна техника" - това са моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ