ДВ, бр. 19 от 05.03.2019: Нова наредба правоспособност за работа със земеделска и горска техника

В брой 19 на ДВ е обнародвана новата Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

Целта на наредбата е да се адаптират изискванията към промените, направени през последните две години в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, а именно:

  • oрган по издаването и отнемането на свидетелство за правоспособност за работа с техника в Република България съгласно чл. 5, т. 4 на ЗРКЗГТ е министърът на земеделието, храните и горите (преди това беше Контролно-техническата инспекция (КТИ) към МЗХГ - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.).
  • промяна на режима от разрешителен в регистрационен за лицата, извършващи обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката - (ЗИД на ЗРКЗГТ, обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.)

С горните промени отпадна нормативното основание за действието на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, а сега дойде време и официално да бъде отменена - с § 4. от Допълнителните разпоредби на новата наредба.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.