ДВ, бр.18 от 4.03.2022: Изменения в ЗХУ, ЗЗ, КСО

В броя е обнародван Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Съгласно § 8 от Допълнителните и заключителни разпоредби:

(1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

С § 8 са направени изменения в Кодексa за социално осигуряване, свързани с изчисляването на индивидуалния коефициент при определяне на пенсията, както и следните изменения в социалните пенсии за инвалидност:

(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто;
2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто;
3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто.

С обнародваните в броя Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са направени изменения и в:

В Закона за здравето е направено допълнение на чл. 82, ал. 6 относно заплащането на медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване с уточнение, че "Срокът за издаване на индивидуални административни актове за одобряване или отказ на заплащането на посочените медицински и други услуги е до един месец."

Измененията в Закон за хората с увреждания са свързани с нова промяна на сроковете по Закона за изменение и допълнение на Закона захората с увреждания, обн. в ДВ, бр. 105 от 2020 г., като например издаването на наредба, която да определи условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания - срокът 31 март се заменя със срок 30 юни. От това следва и подобно отлагане на други срокове, свързани със същата дейност.

Вашият коментар