ДВ, бр. 18 от 27.2.2018: Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – относно ТЕЛК и НЕЛК

В брой 18 на ДВ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Отменя се изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар - представител на НОИ (чл. 106, ал. 2)

Уточняват се условията, при които лекар не може да участва в извършването на медицинската експертиза (чл. 106, ал. 3).

Ако:

  1. е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение;
  2. е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност, на вида и степента на увреждане и трайно намалената работоспособност на освидетелстваното лице;
  3. е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице;
  4. живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.

С Преходните и заключителни разпоредби са направени и изменения на Закона за лечебните заведения, които повтарят написаното в чл. 105 на Закона за здравето - териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) стават структурни звена на държавните и общинските лечебни заведения/ центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове (в зависимост къде са открити).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ