ДВ, бр. 18 от 10.03.2015: Промени, свързани с болничните листове, в наредби по ЗБУТ

Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Във връзка с промените относно отчетността на болничните листове (отменя се и Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност) са направени промени и в:

  • Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
  • Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

В Наредбата за трудовите злополуки се отменя чл. 4 който гласи следното:
чл. 4 (1) Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят/предприятието ползвател представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист.
(2) Копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред осигурителя/предприятието ползвател.

В Наредбата за професионалните болести се отменя чл. 6 ал. 8, която гласи:
Осигурителите са длъжни в срок 3 дни да изпращат в териториалното поделение на НОИ копия от първичните болнични листове за професионална болест.

В тази наредба има още една малка промяна: В чл. 2, ал. 2 думите „трайна неработоспособност“ се заменят с „временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност“.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ