ДВ, бр. 17 от 25.2.2020: Изм. и доп. на Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия  (ЗБИЯЕ) се изпълняват мерки за трансформация на модела на административно обслужване:

1. Въвежда се срок за отстраняване на нередовности по заявления и документи, представени в Агенцията за ядрено регулиране, за издаване на индивидуални административни актове за дейности по ЗБИЯЕ. Срокът за отстраняване на нередовности е не по-кратък от 14 работни дни и не по-дълъг от сроковете за произнасяне за всеки конкретен случай. (Чл. 18. , нова ал. 5).

2. Отменя се Глава шеста “Зони с особен статут”, като част от изискванията на тази глава се запазват по целесъобразност и се поставят на систематичното им място в Глава осма "АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ". В контекста на глава осма, са въведени определения на “зона за неотложни защитни мерки”, “зона за превантивни защитни мерки” и “площадка”. (нови точки в § 1. от Допълнителните разпоредби).

Тези промени са обусловени от факта, че изискванията в Глава шеста “Зони с особен статут” и в Глава осма “Аварийно планиране и аварийна готовност” се припокриват по същество и смисъл, водят до неяснота и неразбиране и създават административна тежест за лицензианти и титуляри на разрешения, извършващи дейности по ЗБИЯЕ.
Съгласно чл. 107 от глава шеста на ЗБИЯЕ, около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения се създават зони за превантивни защитни мерки, с цел ограничаване на облъчването на лица от населението в случай на ядрена или радиационна авария. От друга страна, съгласно чл. 123 от глава осма на ЗБИЯЕ, изискванията към зоните за аварийно планиране (т.е. към зоните за превантивни защитни мерки и за неотложни защитни мерки) се определят с отделна наредба на Министерския съвет - Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.

3. Отпадат разпоредбите в ЗБИЯЕ, касаещи контрола по отношение на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност. На изграденото и функциониращо структурно звено в АЕЦ "Козлодуй" се предоставя статут на Ведомствена служба за технически надзор към централата. Службата ще извършва своята дейност под методическото ръководство на председателя на Агенцията за ядрено регулиране (нов Чл. 44б)

4. Отпада чл. 136 от ЗБИЯЕ, свързан с гражданската отговорност за неядрена вреда. Отговорността за обезщетяване в случай на неядрена вреда е изцяло в тежест на субекта, чийто източник на йонизиращо лъчение е причинил вредата.

ИЗТЕГЛЕТЕ СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

ИЗТЕГЛЕТЕ МОТИВИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА

Вашият коментар