ДВ, бр. 17 от 23.2.2018: Отпада допускането на земеделската техника за участие в жътвената кампания

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (обн., ДВ, бр. 105 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2017 г.).

Отменя се изискването за ежегодно допускане от ПБЗН на земеделската техника за участие в жътвената кампания.

С измененията на наредбата са направени промени, с които отпадат членовете и алинеите, които описваха изискването за подаване на искане за допускане на земеделската техника за участие в жътвената компания, както и приложение 1 со бразеца на искането.

Земеделската техника се допуска (без специално искане и проверка) до участие в жътвената кампания, ако е:

  • преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и
  • е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители, съгласно съгласно приложение № 2 към чл. 20 на наредбата.

Промяната влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ - 23.02.2018 г.


Други примени - замяна на думата "инвалид" с "лице с увреждане" в нормативните актове

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ