ДВ, бр. 17 от 06.03.2015: Нова Наредба № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

В ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 е обнародвана новата Наредба № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи.

Наредбата отменя Наредба № Iз-553 от 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 29 от 2013 г.) и въвежда правила за контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита и Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита.

Наредбата въвежда периодичността на проверките за обектите, които отговарят на изискванията на чл. 35 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия. Повече за това кои обекти са обхванати от тези членове и какви планове трябва да разработват можете да прочетете в статията в Otgovori.Info Видове аварийни планове

Съгласно Наредбата се извършват следните периодични проверки:

1. най-малко веднъж годишно - за обектите по чл. 35 ЗЗБ;
2. най-малко веднъж на три години - за обектите по чл. 36 ЗЗБ;
3. най-малко веднъж годишно - за изпълнението на Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита;
4. най-малко два пъти годишно - за изпълнението на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай