ДВ, бр. 16 от 20.2.2018: Нова Наредба за радиационна защита

С новата Наредба за радиационна защита се осигурява транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

С Постановлението за приемане на наредбата се отменят:

1. Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).
2. Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2004 г.

На практика с новата наредба се извършва:
- консолидиране и допълване на съществуващите нормативни актове в областта на радиационната защита;
- уведнакяване на основните норми за безопасност за защита на здравето при професионално облъчване, облъчване на лица от населението и медицинско облъчване;
- въвеждане на степенуван подход при регулаторните режими (имаше го и до момента).

Задължително е да се прегледа основно цялата наредба, като ние ще обърнем внимание на Глава трета, Раздел ІI:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент