ДВ, бр. 16 от 20.2.2018: Нова Наредба за радиационна защита

С новата Наредба за радиационна защита се осигурява транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

С Постановлението за приемане на наредбата се отменят:

1. Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).
2. Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2004 г.

На практика с новата наредба се извършва:
- консолидиране и допълване на съществуващите нормативни актове в областта на радиационната защита;
- уведнакяване на основните норми за безопасност за защита на здравето при професионално облъчване, облъчване на лица от населението и медицинско облъчване;
- въвеждане на степенуван подход при регулаторните режими (имаше го и до момента).

Задължително е да се прегледа основно цялата наредба, като ние ще обърнем внимание на Глава трета, Раздел ІI:

Изисквания за обучение и информиране на лица, чиято дейност е свързана с радиационен риск

Предприятията информират наетите от тях професионално облъчвани лица за:

  1. рисковете за здравето в резултат на облъчването, свързано с тяхната работа;
  2. общите процедури за радиационна защита и необходимите предпазни мерки;
  3. процедурите за радиационна защита и предпазните мерки, свързани с експлоатационните и работните условия по отношение както на дейността като цяло, така и на всяко звено или дейност, към които работниците могат да бъдат причислени;
  4. съответните части от плановете и процедурите за аварийно реагиране;
  5. необходимостта да се спазват безусловно техническите, медицинските и административните изисквания.

Площадки за метален скрап, транспортни и гранични пунктове

Ръководителите на обекти, в които е вероятно да попаднат случайно безстопанствени източници (включително големи площадки за приемане и складиране на метален скрап, инсталации за рециклиране на метален скрап, транспортни или гранични пунктове), са длъжни да информират своите служители за:

  1. вероятността да се окажат в контакт с неизвестен радиоактивен източник по време на работа;
  2. основни сведения и факти по отношение на йонизиращите лъчения и възможните последствия от тяхното въздействие;
  3. действията, които трябва да се предприемат на място в случай на откриване или съмнение за наличие на безстопанствен източник.

Служителите трябва да бъдат обучени за визуално откриване и разпознаване на радиоактивни източници и техните контейнери и за начина на реагиране при откриване или подозрение за наличие на безстопанствен източник.

Радиационна защита на външни работници

По определение това е всеки изложен на облъчване работник (професионално облъчвано лице), който е нает от външна организация и който е допуснат до работа в контролираната и надзираваната зона на дадено предприятие (включително стажанти и учащи се).

В глава шеста на наредбата има специален Раздел ХII Радиационна защита на външни работници

Предприятията отговарят пряко или по силата на договорни споразумения с работодателите на външни работници за осигуряване на оперативната радиационна защита на външните работници.

Съгласно чл. 92:
(1) Всяко предприятие, което допуска в контролираната зона външни работници, провежда в допълнение към основното обучение по радиационна защита обучение и инструктажи за процедурите по радиационна защита и мерките за безопасност при работа на определени работни места.
(2) Обучението и инструктажите на външни работници, които се допускат в контролираната зона, обхваща и съответните части от плановете и процедурите за аварийно реагиране.
(3) При допускане на външни работници в надзираваната зона предприятието провежда инструктажи за безопасност при работа, съобразени с радиационния риск и предвидените дейности.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ