ДВ, бр. 15 от 16.2.2018: Кодекс на труда и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Изменение на Кодекса на труда

С § 15. на ДЗР на Закона за пазарите на финансови инструменти е напраено изменение и на Кодекса на труда, с което се актуализират нормативните документи, с които е свързано подаването на сигнал до Комисията за финансов надзор от работник.

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Измененията са свързани с отмяната на задължението за искане на разрешение за допускане до жътвената кампания, впоследствие напълно отменени и в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи