ДВ, бр. 14 от 20.2.2015: Промени, свързани с промени в наименованията на държавни органи.

С преходните и заключителни разпоредби на ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.) са направени изменения в:

  • Закона за измерванията
  • Закона за техническите изисквания към продуктите
  • Закона за частната охранителна дейност
  • Закона за интеграция на хората с увреждания
  • Закона за движението по пътищата
  • Закона за чистотата на атмосферния въздух
  • Закона за безопасно използване на ядрената енергия
  • Закона за инспектиране на труда

Промените са свързани със замяна на наименования на държавни органи:

- думите „Министерството на транспорта“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на земеделието и храните“
- думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ