ДВ, бр. 14 от 19.02.2016: Промени в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

В бр. 14 на Държавен вестник от 19 февруари 2016 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Измененията и допълненията са свързани с прилагане на Регламент (ЕО) № 1073/2009, по-детайлно описание на документите, които трябва да бъдат представени за издаване на сертификат и промяна на образците на заявление.

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.