ДВ, бр. 14 от 19.02.2016: Промени в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

В бр. 14 на Държавен вестник от 19 февруари 2016 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Измененията и допълненията са свързани с прилагане на Регламент (ЕО) № 1073/2009, по-детайлно описание на документите, които трябва да бъдат представени за издаване на сертификат и промяна на образците на заявление.

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

 

Стар текстНов текст
Чл. 2. Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него.
Чл. 4. (1) Превози на пътници за собствена сметка между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се извършват съгласно международните договори, по които Република България е страна.

(2) Превози на пътници за собствена сметка между страните - членки на Европейския съюз, могат да се извършват от физически или юридически лица, които притежават сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92, по образец (приложение № 1).

 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се извършват съгласно международните договори, по които Република България е страна, и издаден сертификат по ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между страните - членки на Европейския съюз, могат да се извършват от еднолични търговци или юридически лица, които притежават сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ, L 300 от 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1073/2009) по образец (приложение № 1).

Чл. 5. За издаване на сертификат по чл. 4, ал. 2 лицето по чл. 2 подава заявление по образец (приложение № 2) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага следните документи:

1. копие на трудовия договор на водача;

2. копие на свидетелството за регистрация на превозното средство, с което ще се извършват превозите за собствена сметка;

3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) списък на пътниците;

5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) заповед за командировка;

6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от покана;

7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от знака за преминал годишен технически преглед на автобуса;

8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от протокол за изправност на тахограф и ограничител на скоростта;

9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) копие от свидетелството за управление на водача;

10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) декларация от ръководителя на фирмата/организацията за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) За издаване на сертификат по чл. 4 лицето по чл. 2 подава заявление по образец (приложение № 2) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;

2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) списък на пътниците, определен със заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, в която са посочени целта, маршрутът и периодът на пътуване;

5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заповед за командировка на водача (водачите);

6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие от покана или друг документ, доказващ целта на пътуването;

7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) декларация (приложение № 2а) от едноличния търговец или управляващия юридическото лице за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози;

11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на договор за лизинг или за наем - когато превозното средство не е собственост на лицето по чл. 2.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издават или отказват издаването на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕИО) № 684/92 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издават или отказват издаването на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
Чл. 9. Превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или за наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.
Чл. 12. В случаите по чл. 11 лицата подават заявление по образец (приложение № 3) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прилагат към него:

 

1. копие на трудовия договор на водача;

 

2. копие на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, с което ще се извърши превозът;

3. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;

4. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) В случаите по чл. 11 лицето по чл. 9 подава заявление по образец (приложение № 3) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прилагат към него:

1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9;

2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

4. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

Чл. 13. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице предоставя или отказва предоставянето на разрешително в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице предоставя или отказва предоставянето на разрешителното по чл. 11 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. за международни превози на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:

а) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

б) оригинал на сертификата за моторното превозно средство по чл. 4, ал. 2;

в) списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

2. за превози между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно международните договори, по които Република България е страна, ако в договорите има такива изисквания;

3. за превози на територията на Република България:

а) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

б) заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, с приложен към нея списък на пътниците; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение; приложеният към заповедта списък трябва да бъде заверен с подпис и печат от ръководителя.

 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. за международни превози на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:

а) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;

б) оригинал на сертификата за моторното превозно средство по чл. 4, ал. 2;

в) списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

2. за превози между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно международните договори, по които Република България е страна, ако в договорите има такива изисквания;

3. за превози на територията на Република България:

а) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;

б) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът, с приложен към нея списък на пътниците; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение; приложеният към заповедта списък трябва да бъде заверен с подпис и печат от едноличния търговец или юридическото лице;

в) (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача.

Чл. 18. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът;

2. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на предприятието или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;

3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна;

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превозът; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара.

Чл. 18. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;

3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна;

4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара;

5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача;

6. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България в съответствие с чл. 12б, ал. 10 от Закона за автомобилните превози.

Изменено е Приложение № 1  към чл. 4, ал. 2
Изменено е Приложение № 2  към чл. 5
Създава се приложение № 2а към чл. 5, т. 10: Декларация за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.
Изменено е Приложение № 3  към чл. 12

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ