ДВ, бр.14 от 18.2.2020: Изм. на Наредбата за допълнителния платен годишен отпуск

В броя е обнародвано Постановление № 20 от 13 февруари 2020 г. за изменение на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Изменението е само в точка 11 на чл. 2 и съгласно мотивите не би трябвало да променя смисъла на изискването, а само да го прави по-ясно.

Съгласно мотивите за изменението (изтеглете доклада от този линк), то се налага поради това, че текстът „клинични лаборатории по микробиология, вирусология и паразитология“ е некоректен.

Налице е несъответствие с Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория", издадена на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с която клиничните лаборатории са определени като отделен вид лаборатории, различни от тези по микробиология, вирусология и паразитология.

Старият текст, според доклада, създавал риск работещите в клиничните лаборатории да бъдат изключени от обхвата на правоимащите по наредбата.

Ако някой до момента се е съмнявал, че работещите в клинични лаборатории имат право на допълнителен платен годишен отпуск, сега обхватът на наредбата е категорично изяснен.

Вижте промяната:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр.14 от 18.2.2020: Изм. на Наредбата за допълнителния платен годишен отпуск”

 1. Във връзка с последните промени в наредбата в ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г. зададохме въпрос в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП дали работещите в производствени микробиологични лаборатории имат право на допълнителен платен годишен отпуск. Получихме следния отговор:

  2020-03-12 16:38:00 – Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
  Уважаема госпожо Илиева, Във връзка с Вашето запитване за прилагане на Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (Наредбата), бихме желали да Ви уведомим следното: Наредбата е издадена на основание чл. 156, ал.2 от Кодекса на труда и определя видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск като допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите. Специфичните условия и рискове и видовете работи са определени изчерпателно в чл. 2 от Наредбата.

  Съгласно чл. 2, т.11. (изм. – ДВ, бр. 68 от 2006 г., бр. 14 от 2020 г.) право на такъв отпуск имат работници и служители, които извършват работи „в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории, лаборатории по микробиология, по вирусология и по паразитология; в центрове и структури за трансфузионна хематология; в диализни центрове и структури за диализно лечение; в структури на лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти“. Както и в предходната редакция на текста на цитираната разпоредба, правото на допълнителен отпуск е обвързано с риска от контакт с биологични агенти.

  Съгласно § 1, т.1 от Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г., в сила от 9.02.2003 г) „биологични агенти“ са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност“.

  Съгласно чл. 3, ал. 1 от същата наредба, биологичните агенти се класифицират в рискови групи в зависимост от нивото на риск от инфекция при човека. В тази връзка, определящ фактор за риска при работа с биологични агенти е степента на патогенност на съответните агенти.

  В тази връзка работещите в лаборатории по микробиология в производствени предприятия биха могли да ползват правото на допълнителен платен годишен отпуск по смисъла на наредбата при доказан с оценката на риска риск, свързан с контакт с (патогенни) биологични агенти./ДК/

 2. Работила съм в Клинична лаборатория и знам много добре разликата между клиничната и микробиологичната лаборатории. Новия текст в наредбата недвусмислено изключва клиничната лаборатория, което не е правилно ,тъй като и там има биологични фактори. Добре е да се изясни това с вашите въпроси към МТСП!

  • Здравейте, госпожо Манева,

   Може би е станало недоразумение – дясната половина на таблицата е за новия текст – в новия текст отделно пише „клинични лаборатории“, след това отделно „лаборатории по микробиология“. По този начин изрично става ясно, че работещите в клинични лаборатории са в обхвата на наредбата.