ДВ, бр. 13 от 13.2.2024: Изм. и доп. на Закона за движението по пътищата

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата са направени изменения и допълнения и на Закона за движението по пътищата:

☑ (доп. чл. 167а, ал.2, т. 4) допълнение на таксите, за които се осигурява картово плащане - таксата по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата;

☑ (доп. чл. 179, ал. 3д) допълнение на случаите, при които при регистрирани три нарушения в рамките на една календарна година без заплатена пътна такса не се налага глоба или имуществена санкция при следващо нарушение - във връзка с новата ал. 7а на чл. 10а от Закона за пътищата относно винетната такса за къмпинг автомобили кат. М1

☑ (доп. на чл. 189ж, ал. 1) допълнение на случаите, при които се издава електронен фиш - включени са и случаите по чл. 179, ал. 3а и 3б - преди само ал. 3

☑ (изм. на чл. 189ж, ал. 3а) относно анулиране на електронен фиш

☑ (нов чл. 189и) урежда действията при установяване на нарушение за движение без платена пътна такса на пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз - в сила от 15.08.2024 г.

☑ (нов § 6г. в ПЗР) Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (ОВ, L 91/45 от 29 март 2019 г.).

Измененията влизат в сила в дена на обнародването им в Държавен вестник - 13.02.2024 г., с изключение на изискванията на новия чл. 189и

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар