ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Промени в ЗТИП и Закон за измерванията

Две от измененията, обнародвани в брой 12 на ДВ от 6 февруари 2018 г., са:

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Промените са свързани с изискванията към фирмите за технически надзор и за извършване на поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Уточнено е, че трудовите договори на персонала трябва да са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда.

ЗАКОН за изменение на Закона за измерванията

Отменен е чл. 69, който изискваше лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при започване и прекратяване на на съответната дейност.