ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Ратифицирана Конвенция 131 за минималната работна заплата

С ратифицирането на тази конвенция ще очакваме в рамките на 12 месеца (след толкова влиза в сила конвенцията за страната след ратификацията) да се създаде механизъм и правила за формирането на минималната работна заплата. Досега правителството всяка година решаваше какъв да е прагът, без обаче да им а единни правила как се определя той.

ЗАКОН
за ратифициране на Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева

Член единствен. Ратифицира Конвенция № 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.