ДВ, бр. 12 от 13.2.2015: Изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

бр. 12 на Държавен вестник от 13 февруари е обнародвано Постановление № 20 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

Промените въвеждат разпоредбите на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ, L 189, 27.06.2014 г., стр. 164).

С тях се въвежда нова класификацията на флуидите във връзка с новата класификация на опасните химични вещества и смеси по Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), която влиза в сила от 1 юни 2015 г.

С промяната на класификацията не са направени други промени в изискванията спрямо съдовете с флуиди от съответните групи. Обръщам внимание на допълнението, с което в група 1 се включват и вещества и смеси, които може да не се класифицират като запалими, но да се съдържат в съоръжение под налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава пламната температура на флуида.

СтароНово (в сила от 1 юни 2015)
Чл. 7. В зависимост от степента на опасност флуидите за съоръженията под налягане се разделят на две групи:
1. група 1 - флуиди, които съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти се класифицират в една от следните категории: експлозивни, изключително запалими, силно запалими, запалими, силно токсични, токсични и оксидиращи;
2. група 2 - всички останали флуиди, непосочени в т. 1.
Чл. 7. В зависимост от степента на опасност флуидите за съоръженията под налягане се разделят на две групи:

1. група 1 – включва вещества и смеси съгласно определенията в чл. 2, т. 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353, 31.12.2008 г., стр. 1), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008“, класифицирани като опасни в съответствие със следните класове и категории на опасност, посочени в част 2 („Физични опасности“) или част 3 („Опасности за здравето“) от приложение І към Регламент (ЕО) № 1272/2008:
а) нестабилни експлозиви или експлозиви от подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5;
б) запалими газове, категории 1 и 2;
в) оксидиращи газове, категория 1;
г) запалими течности, категории 1 и 2;
д) запалими течности, категория 3, чиято максимално допустима температура е над пламната температура;
е) запалими твърди вещества, категории 1 и 2;
ж) самоактивиращи се вещества и смеси, типове А – F;
з) пирофорни течности, категория 1;
и) пирофорни твърди вещества, категория 1;
к) вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категории 1, 2 и 3;
л) оксидиращи течности, категории 1, 2 и 3;
м) оксидиращи твърди вещества, категории 1, 2 и 3;
н) органични пероксиди, типове A – F;
о) остра орална токсичност, категории 1 и 2;
п) остра дермална токсичност, категории 1 и 2;
р) остра инхалационна токсичност, категории 1, 2 и 3;
с) специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, категория 1;
2. група 1 – включва също вещества и смеси, които се съдържат в съоръжение под налягане с максимална допустима температура (TS), която надвишава пламната температура на флуида;
3. група 2 – включва вещества и смеси, които не са посочени в т. 1 и 2.
 

НОВАТА КЛАСИФИКАЦИЯ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2015 Г.!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ