ДВ, бр. 12 от 11.2.2020: Доп. на Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г.

В брой 12 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Въвеждат се допълнителни възнаграждения при изпълнение на:

  • водолазни спускания с експериментален характер, при изпитване и валидиране на нови режими за декомпресия и рекомпресия, при изпитвания на новопридобита техника и при технически изпитвания на водолазна техника след заводски ремонт и ресурсни изпитвания (нов чл. 32а)
  • за присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация, в зависимост от длъжността на военнослужещия (нов чл. 32б).

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Вашият коментар