ДВ, бр. 11 от 9.02.2016: Нови наредби – земеделски и горска техника и оборудване за прилагане на продукти за растителна защита

В бр. 11 на Държавен вестник са публикувани следните нови нормативни актове:

Регистрацията вече става в областните дирекции "Земеделие", тъй като с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника се закри Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните.

Наредбата отменя Наредба № 7 от 2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (ДВ, бр. 27 от 2010 г.).

Наредбата отменя Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм., бр. 94 от 2012 г.).

Наредбата отменя Наредба № 4 от 1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене. Видно от заглавието, въвеждат се периодични проверки на пръскачките, на оборудването за обеззаразяване на семена, апликатори на гранули, аерозолни апарати и пръскачки, прикрепени към въздухоплавателно средство или влак.

Периодичните проверки на ново  оборудване за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) се извършват до 5 години след закупуването му.
Периодичните проверки на използвано ОППРЗ се извършват, както следва:
1. на всеки 5 години до 2020 г.;
2. на всеки три години след 2020 г.

Операторите на оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ и на гръбните пръскачки трябва да притежават сертификат за обучение, съгласно изискванията на  глава пета, раздел VII от Закона за защита на растенията.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ