ДВ, бр. 11 от 13.01.2017: Закон за движението по пътищата и нова наредба проектиране строежи за взривни вещества, боеприпаси и др.

Примените в Закона за движението по пътищата са резултат от промени в Закона за пътищата относно винетни стикери и не са свързани с осигуряване на здравословн и и безопасни условия на труд.

В бр. 11 е обнародвана и НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 19 януари 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Същата отменя Наредба № 2 от 10.07.2000 г.

С наредбата се определят минималните изисквания за:

 1. технически правила и норми при планиране и проектиране на нови, както и при реконструкция, основен ремонт, преустройство или смяна на предназначението на съществуващи строежи, предназначени за:
  а) производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, наричани за краткост „строежи за ОБВВПИ“;
  б) ремонтни дейности с оръжия;
  в) стрелбища за граждански цели;
 2. класификация на взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия и на строежите за тях.

Наредбата не се прилага при строежи за:

 1. производство и съхраняване на ОБВВПИ, осъществявани във и от ведомствата по чл. 2, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
 2. подземната минна промишленост;
 3. открити спортни стрелбища извън урбанизираните територии за следните стрелкови спортове: динамична стрелба, ловна стрелба и биатлон.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ