ДВ, бр.109 от 22.12.2020: Закон за мерките и Закон за движението по пътищата

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците са направени две допълнения, свързани с:

- възможност за намаляване на вноските за наем при ползване на имоти държавна собственост (нов чл. 6в)
- процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (нови ал. 10 и 11 на чл. 21)

С § 47 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е направено допълнение на Закона за движението по пътищата.

Добавен е нов чл. 189з, съгласно който "За нарушенията по този закон не се прилагат чл. 28 и 58г от Закона за административните нарушения и наказания.“ - в сила от 23.12.2021 г.

Тези членове на ЗАНН се отнасят до:
- писмено предупреждение без налагане на наказание при маловажен случай на административно нарушение;
- сключване на споразумение между наказващия орган и нарушителя.

Вашият коментар