ДВ, бр. 105 от 30.12.2016: Изменение и допълнение на Кодекса на труда

В брой 105 на Държавен вестник от 30 декември 2016 година са направени следните изменения и допълнения в Кодекса на труда:

Почивни дни след официални празници

Когато официалните празници, описани в чл. 154, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
Какво означава това: На практика само по Коледа е възможно да има два официални празника, които да се падат в събота и неделя - тогава първите два работни дни ще са почивни. Т.е. ако 24 и 25.12 са събота и неделя или 25 и 26.12. се падат в събота и неделя, ще се почива на 27 и 28 декември.
В останалите случаи почивен е само първия работен ден.

Как ще се отрази това през 2017-а година?

1 януари е в неделя - 2 януари почивен ден.
3 март е в петък.
1 май е в понеделник.
6 май е в събота - 8 май е почивен ден.
24 май е в сряда.
6 септември е в сряда.
22 септември е в петък.
24 декември е в неделя (25 и 26 - почивни) - 27 декември е почивен ден.
1 януари 2018 г. е в понеделник.

31 декември 2017 г. е в неделя и е почивен ден, но 31 декември 2018 г. е в понеделник, което означава, че тогава ще се работи.

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

В новия член 121а малко по-подробно са описани правилата при командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С това се въвеждат изискванията на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 18/1 от 21 януари 1997 г.)
За конкретните условия и ред за командироване и изпращане ще има отделна наредба.

В нова глава единадесета АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ТРАНСГРАНИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ГЛОБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКСИ И НАЧИСЛЕНИЯ се определят ангажиментите на ИА "Главна инспекция по труда", свързани с Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (OB, L 159/11 от 28 май 2014 г.).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ