ДВ, бр. 105 от 18.12.2018: Квотите по новия Закон за хората с увреждания

В броя в обнародван новия Закон за хората с увреждания, който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.

Частта, която ни касае конкретно, е в чл. 38-41.

В тези членове се определят задълженията на работодателите да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

  1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

Какво означава това?

До момента се определяха определен брой места по чл. 315 КТ в съответствие с процента за съответната икономическа дейност. Половината от тях се определяха за лица с трайни увреждания.

Сега местата ще се определят напълно отделно, т.е. изглежда, че няма как да има припокриване - едно и също работно място да бъде хем в списъка на местата по чл. 315 КТ, хем в "квотата".

Например, ако имаме трудоустроен с трайно увреждане, то той ще заема или едно място от списъка по чл. 315, или едно място от "квотата". Няма да можем да отчетем наведнъж заето място и за трудоустроен, и за лице с трайно увреждане.

🔗 Вижте актуалното ръководство за изпълнение на изискванията за определяне на места за трудоустрояване.

 

Освобождаване от задължението

Работодателите се освобождават от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания при:

  1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;
  2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Освободени от задължението са и работодатели, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона.

Обстоятелствата по т. 1 и 2 ще се удостоверяват от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Понятието "специфични фактори" по никакъв начин не е уточнено. Не е уточнено и точно как ГИТ ще удостоверява обстоятелствата.

В Закона е посочено, че условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите ще се определят с правилника за прилагането на закона. Такъв правилник би трябвало да бъде приет от Министерски съвет до 31 март 2019 г.

Ред за изпълнение на задължението

Чл. 41. (1) Работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1.
(2) В тримесечен срок от уведомяването по ал. 1 работодателят е длъжен да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията на заемане на работното място.
(3) Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, че е назначил лице/лица с трайни увреждания съобразно квотата по чл. 38, ал. 1.
(4) Работодателите имат право да ползват посредничество за наемане на работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта в изпълнение на квотните задължения съгласно чл. 38, ал. 1.
(5) Условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки по чл. 38, ал. 5, включително редът по чл. 38, ал. 6, се определят с правилника за прилагането на закона.

Кога влиза в сила задължението?

Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. Има изключения, но те не са отнасят до описаните задължения на работодателите.

Това означава, че още през януари задължените лица трябва да определят квотните места. Дали, обаче, ще могат да бъдат в изключенията, ще се разбере при обнародване на Правилника за прилагане на Закона, който трябва да бъде приет до 31 март.

В допълнителните разпоредби са направени изменения и на:

  • Кодекса за социално осигуряване - за осигурителния стаж при пенсиониране (чл. 9 ал. 6)
  • Закона за движението по пътищата - препратка за определението за "Човек с трайно увреждане" към новия закон (§ 6 т. 64 от допълнителните разпоредби). В този закон са направени и други изменения със Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, обнародван в същия брой на Държавен вестник. Те са свързани с новите правила за електронните винетки и пътните такси.
  • Закона за инспектиране на труда - актуализиране на препратката към новия закон (чл. 6, ал.1, в)

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ