ДВ, бр. 105 от 11.12.2020: Нова наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

С наредбата се определят:

 1. видовете и класификацията на скелета;
 2. техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
 3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
 4. изискванията при експлоатация на скелета;
 5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.

Ще започнем с това, че наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, т.е. на 12.06.2021 г.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр. 105 от 11.12.2020: Нова наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета”

 1. Благодаря за отговора, но имам още едно питане:
  При извършване на ремонтни дейности /планови и аварийни/ по машинна част на съоръжения, които са трудно достъпни и разположени на височина се налага използване на „скеле” с нестандартна форма и размери, изградено между други съоръжения.
  Въпросът ми е трябва ли да се изготвя проект за тези „скелета“, тъй като в повечето случаи са импровизирани?

  • Моето лично мнение е, че наредбата не е приложима при извършване на ремонтни работи по съоръжения, тъй като в нея пише, че определя изискванията при „изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство“.
   Приложими са, обаче, изискванията на чл. 215и и чл. 215к от Наредба 7/1999 г. , в които се казва, че:
   – За скелетата се извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва документацията на производителя или в нея не са обхванати замислените структурни конфигурации.
   – За скелетата се изготвя план за монтиране, използване и демонтиране от производителя или от лице с необходимата проектантска правоспособност, който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки.
   От тази гледна точка, нормативната база изисква да има проект, от който да е видно спазването на тези две изисквания на Наредба 7/1999 г.

 2. Какво обхваща понятието „строителни съоръжения“ – чл.1 ал.1 т.2 от наредбата?
  Трябва ли да се прилагат изискванията на Наредбата при използване на скелета за работа по тръбопроводи?

  • Здравейте,
   Мисля, че отговор ще даде Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
   В нея е посочено, че „Видовете строежи от първа категория, буква „а“, са:
   2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването – магистрални топлопроводи;
   3. (доп. – ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването – транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС);
   4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването – проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;
   4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването – проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;“

   Имайки предвид това, то използването на скелета за работа по тръбопроводи е в обхвата на наредбата.