ДВ, бр. 103 от 28.12.2017: Промени в закони – не касаят ЗБУТ

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност са направени и промени в други закони. Те са свързани основно с намаляване на административната тежест и извършване на служебни справки вместо изискване за предоставяне в различни ситуации, например на свидетелство за съдимост.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент