ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за предотвратяване на аварии при търсене, проучване или добив на подземни богатства в Черно море

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Наредбата се приема на основание чл. 77а от Закона за подземните богатства и не засяга нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване и добив на подземни богатства чрез сондиране.

Тя поставя изискване за към титулярите на разрешения или концесионерите да:

  1. предприемат всички подходящи мерки за предотвратяване на големи аварии при дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ;
  2. отговарят за действия или пропуски на избраните от тях изпълнители, които водят до или допринасят за големи аварии при дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ;
  3. предприемат всички необходими мерки за ограничаване на вредните последици за човешкото здраве и околната среда при възникване на голяма авария;
  4. извършват дейностите по търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, във водите по чл. 2, ал. 1 въз основа на системно управление на риска при остатъчни рискове от големи аварии, приемливи за хората, околната среда и ресурсите в съответните инсталации.

В тази връзка титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът изготвя:

- доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 2 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5 (Министъра на енергетиката).

Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация по част 2, т. 3 от приложение № 3.

- доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация. Докладът съдържа информацията по части 3 и 5 от приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5.

Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с представителите на работниците, за което се предоставя кратка информация съгласно част 2, т. 3 от приложение № 3.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ