ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за предотвратяване на аварии при търсене, проучване или добив на подземни богатства в Черно море

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Наредбата се приема на основание чл. 77а от Закона за подземните богатства и не засяга нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите по търсене и проучване или проучване и добив на подземни богатства чрез сондиране.