ДВ. бр.103 от 10.12.2021: Изм. и доп. на Наредба № 8121з-882 – държавен противопожарен контрол

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

В Държавен вестник, брой 109/22.12.2020 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които влизат в сила от 23 декември 2021 г.

Сега изискванията на Наредба № 8121з-882/2014 г. се синхронизират с тези на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) по отношение на реда за осъществяване на административнонаказателна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи държавен противопожарен контрол.

Вашият коментар