ДВ, бр. 102 от 29.12.2015: Промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и други актове

В брой 102 на Държавен вестник от 29.12.2015 г. бяха обнародвани следните промени в нормативни актове, НЕСВЪРЗАНИ със здравословни и безопасни условия на труд:

Измененията в Закона за движението по пътищата и Кодекса за социално осигуряване са свързани с някои уточнения във връзка с новия кодекс за застраховането.

Изменението на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се налага във връзка с необходимостта от въвеждането на мерки за прилагане на:

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (Регламент (ЕС) № 528/2012);

Регламент (ЕC) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, който се прилага от всички държави членки на Европейския съюз от 2 септември 2014;

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (Регламент (ЕС) № 649/2012) и

Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини (Регламент (ЕС) № 259/2012).

Мерките са по-скоро в областта на околната среда. Можете да се запознаете с:

 

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай