ДВ, бр. 102 от 22.12.2017: Кодекс на труда – промени, свързани с обезщетения

В бр. 102 на ДВ са обнародвани промените в Кодекса на труда , свързани със срока за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 228):

Обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Да припомним кои са обезщетенията по тези членове:

чл. 215 Обезщетение при командировка
При командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари

Чл. 218. Обезщетение при бедствие
Когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, заплаща му се обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятствуван да работи, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, заплаща му се пълният размер на брутното трудово възнаграждение.

чл. 222 Обезщетение при уволнение на други основания
При уволнение поради:

  • закриване на предприятието или на част от него,
  • съкращаване в щата,
  • намаляване обема на работа,
  • спиране на работата за повече от 15 работни дни,
  • при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или
  • когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност,

работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.

Чл. 225. Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител
При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.

В тази връзка са направени и промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Контрол от Инспекция по труда

Инспекция по труда извършва контрол и по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 399), както и дава предписания за изплащане на обезщетенията.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ