ДВ, бр. 102 от 22.12.2017: Източници на йонизиращи лъчения

Изменението в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) е извършено с цел привеждането му в съответствие с Директива 2013/59/Евратом.

Промени в регулаторния режим

С промените се въвежда степенуван подход за регулаторен контрол като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент