ДВ, бр. 102 от 22.12.2017: Източници на йонизиращи лъчения

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Изменението в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) е извършено с цел привеждането му в съответствие с Директива 2013/59/Евратом.

Промени в регулаторния режим

С промените се въвежда степенуван подход за регулаторен контрол като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване.

Въвежда се още една степен в регулаторния режим при извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения: регистрация (чл. 14, ал. 2).

Освобождаване от регулация

По отношение на дейностите, които се особождават от регулаторен режим засега няма промяна.

Дозовите критерии и нивата за освобождаване от регулиране на дейностите, както и нивата за освобождаване от регулиране на материали са определени с наредбата по чл. 26, ал. 3 на ЗБИЯЕ - Наредба за основните норми за радиационна защита.

На същата обаче е предвидено да бъдат направени изменения в срок до 1 февруари 2018 г. с цел уеднаквяване с нормите в директивата.

Уведомление

Съгласно измененията на чл.56, ал. 2 уведомление се изисква за дейности:

 1. с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, определени в наредбата по чл. 26, ал. 5 (Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди);
 2. по управление на материали, произхождащи от обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий, когато облъчването не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита;
 3. при които облъчването от радон на работни места не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната защита в случаите, определени в наредбата по чл. 26, ал. 3 (Наредба за основните норми за радиационна защита).
 4. при които вероятността за увреждане на здравето е незначителна, когато са изпълнени условията, определени с наредбата по чл. 26, ал. 3.

Регистрация

Съгласно измененията на чл.56, ал. 3 регистрация за дейности с източници на йонизиращи лъчения се изисква за:

 1. работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и други услуги за лица, които използват или произвеждат източници на йонизиращи лъчения;
 2. използване на източници на йонизиращи лъчения за немедицински образни изследвания.

"Немедицинско образно изследване" е преднамерено облъчване на лице с цел визуализиране, при което облъчването няма за цел да допринесе полза за неговото здраве (нова т. 23а. на § 1. от Допълнителните разпоредби на ЗИД на ЗБИЯЕ).

Редът за извършване на регистрация ще бъде детайлизиран допълнително в наредбата по чл. 26, ал. 1 от ЗБИЯЕ - Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия - предстои актуализация в срок до 1 февруари 2018 г.

Разрешение

Освен за досегашните дейности, се въвежда и разрешителен режим при:

 • извършване на промени, водещи до изменение на условията за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
 • изменения на вътрешните правила за осъществяване на дейността, приложени към лицензията за извеждане от експлоатация;
 • извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 • строителство, монтаж и предварителни изпитвания на обект с източник на йонизиращо лъчение, с изключение на случаите, които подлежат на уведомление;
 • възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества.

Лицензионен режим

Въвежда се лицензионен режим и при:

 • производство на потребителски продукти, включително на медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества (чл. 15, ал. 3, изм. т. 4)
  - експлоатация и техническа ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий (чл. 15, ал. 3, нова т. 9).

Отпада лицензионния режим при работа с източници на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности и услуги (чл. 15, ал. 3, изм. т. 4) - преминава в степента, изискваща регистрация.

Други промени в ЗБИЯЕ

С промени в чл. 17 на ЗБИЯЕ се въвеждат изискванията на чл. 21 от Директива 2013/59/Евратом, като се забранява повишаването на активността на продукти като храни, играчки и лични украшения чрез добавянето на радиоактивни вещества или активирането им при производството.

С промени в чл. 138 и чл. 150 се въвежда административнонаказателна отговорност при извършване на дейности без регистрация (когато се изисква такава).

Влизане в сила

Измененията и допълненията на ЗБИЯЕ влизат в сила от 01.01.2018 г.

Издадените до влизането в сила на този закон лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 запазват действието си за срока, за който са издадени, като за оставащия срок не се дължи таксата по чл. 30, ал. 1, т. 2.

Започналите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на лицензии или разрешения и за създаване на зони за превантивни защитни мерки се довършват по досегашния ред.

Започналите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на лицензии за дейности по чл. 56, ал. 3 се довършват по реда на този закон.

Наредбите по чл. 26, ал. 1 и 3 (Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба за основните норми за радиационна защита) се привеждат в съответствие с измененията в едномесечен срок от влизането им в сила.

До привеждането на посочените наредби в съответствие с измененията се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат.

Свързани промени в Закона за здравето

С допълнителните и заключително разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия са направени важни изменения и допълнениа на Закона за здравето.

Промените са свързани с въвеждане на конкретни изисквания относно:

 • Оценка на медицинската пригодност на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения
 • Лицата, които се регистрират за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.

Оценка на медицинската пригодност на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения

Оценката на медицинската им пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения, се осъществява от лекари от НЦРРЗ и от лечебните заведения, които отговарят на изискванията, посочени в наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 4. (Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения)

Добавени са НОВИ АЛИНЕИ на чл. 64:

(4) Медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения се определя със заключение от лекар по ал. 3 с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“. Заключението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред комисия за медицинска пригодност в НЦРРЗ.

(5) Комисията по ал. 4 се определя от директора на НЦРРЗ и се състои най-малко от трима лекари с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“.

(6) Комисията по ал. 4 се произнася по жалбите в 14-дневен срок от тяхното получаване с решение, което е окончателно. В решението се определя медицинската пригодност на лицата да изпълняват конкретни професионални задължения в среда на йонизиращи лъчения.“

Отменен е чл. 65, ал. 2, съгласно който лицата, заболели в резултат на радиационна авария или радиационно замърсяване на околната среда, подлежаха на наблюдение и лечение при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура

В Министерството на здравеопазването се създава и поддържа регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.

С нови членове 65а - 65г се определят изискванията и условията за вписване в регистъра на лицата, които ще извършват дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ