ДВ, бр. 102 от 11.12.2018: Увеличаване на срока за деклариране на трудова злополука

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Освен всички други промени свързани с пенсиите и пенсионните фондове, между другото е направено и увеличение на срока за деклариране на трудова злополука от 3 на 5 работни дни.

Деклариране на трудова злополука
Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Осигурителят, а когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа - предприятието ползвател, е длъжен в срок от 5 работни дни да декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт всяка трудова злополука.

Засега все още няма изменение и в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, но скоро вероятно ще се обнародва и нейна промяна. Освен това, кодексът е по-високо в йерархията на нормативните актове и би следвало той да се прилага.


Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. са направени несвързани със ЗБУТ изменения и в:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ