ДВ, бр. 101 от 22.12.2015: НЕСВЪРЗАНИ СЪС ЗБУТ промени в ЗУТ, ЗТИП и Закон за движението по пътищата

В бр. 101 на Държавен вестник са обнародвани:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

В Допълнителните и заключителните разпоредби на закона е направена и промяна в Закона за техническите изисквания към продуктите.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в допълнителните разпоредби на които е направено изменение на Закона за движението по пътищата.
Промените подготвят въвеждането на смесена система за заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства.

3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.