ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 Несвързани със ЗБУТ промени в Закона за изменение на Закона за автомобилните превози

Обнародваната промяна в Закона за изменение на Закона за автомобилните превози НЕ Е СВЪРЗАНА със здравословни и безопасни условия на труд.

Отлага се влизането в сила на измененията, обнародвани в бр. 81 на ДВ от 20.10.2015 г. - вместо един месец след обнародването, новите изисквания за таксиметровите шофьори ще влязат в сила на 1 април 2016 г.