ДВ, бр.100 от 15.12.2017: Нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

В брой 100 на Държавен вестник е обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Издаден от Камарата на строителите в България.

Промените не касаят директно здравословнии безопасни условия на труд. Някои от тях са:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент