ДВ, бр.100 от 15.12.2017: Нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

В брой 100 на Държавен вестник е обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Издаден от Камарата на строителите в България.

Промените не касаят директно здравословнии безопасни условия на труд. Някои от тях са:

  • Въвежда се четвърта и пета категория в трета група строежи от енергийната инфраструктура.
  • Допълнения на четвърта категория и нова пета категория в четвърта група строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
  • Допълнени конкретни изисквания за производствен опит.
  • Възможност за подаване на заявление в електронен формат - в сила от 1 януари 2019 г.

Специална глава "Проверки"

Към комисията в структурата на централно звено „Регистър“ се създава звено за проверки.

Формите на извършваните проверки относно съответствието на строителя с изиск­ванията за вписване в регистъра са:
1. проверка по документи в ЦПРС;
2. проверка по документи на място.

Комисията за проверка се състои от един член на комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и по един служител от звеното за проверки и от централно звено „Регистър“. Поименният състав на всяка комисия за проверка се определя със заповед на председателя на комисията.

В същата заповед се определя и строителят, който подлежи на проверка, формата на проверката и срокът за извършване на проверката.

По писмено искане на комисията за проверка строителят е длъжен да предостави всички необходими документи. Изисканите документи се предоставят като заверени от строителя копия в срока, посочен в писменото искане.

Сред документите, които Комисията за проверка може да изисква са и удостоверение за преминато обучение по Наредба № РД-07-2 от 2009 г.

Строителят се уведомява чрез връчване на препис от заповедта на председателя на комисията.

Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на чл. 10, ал. 4, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ