ДВ, бр. 10 от 30.1.2018: Нов Закон за частната охранителна дейност

В броя е публикуван нов Закон за частната охранителна дейност.

Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 4, които влизат в сила от деня на обнародването му.

В новия закон няма промени, свързани със съществуващите до момента изисквания за ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и безопасност. Същият се отразява в книга за инструктаж.
Остава и изискването срещу подпис да се предоставя униформено облекло на охранителния състав.

С преходните и заключителни разпоредби на закона за изменени още и:

  • Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - променена препратка.
  • Закона за Министерството на вътрешните работи - отменена чл. 93 т. 2, съгласно която главните и областните дирекции на МВР можеха да сключват договори за извършване на обучение на служителите от звената за самоохрана, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ