ДВ, бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Промените в наредбата са свързани с измененията на Закона за устройство на територията от 2017-а година, с които Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) беше изваден от обхвата на инвестиционния проект.

В тази връзка:

  • заличава се текста, че ПБЗ е част от инвестиционния проект;
  • вече говорими за "Координатор по безопасност и здраве за етапа на проектирането", а не за "координатор по БЗ за етапа на инвестиционното проектиране" (изм. в § 1, т. 5 от ДР).
  • на няколко места "инвестиционно проектиране" е заменено с "проектиране".

Допълнение на задължението за координатор за етапа на проектирането

Изискването за координатор по БЗ за етапа на проектирането, когато проектирането е на повече от един проектант се допълва с изискване за координатор, когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на ПБЗ (чл. 5, ал. 1, т. 1).

Елементи на инвестиционния проект стават елементи на ПБЗ

Отново в същата връзка следните елементи вече не са част от инвестиционния проект, а от плана за безопасност и здраве:

  • Необходимите ограждения на строителните площадки и изкопите на линейните инженерни мрежи извън урбанизираните територии (изм. чл. 30, ал. 3)
  • Определяне и означаване на опасните зони на работното оборудване в границите на строителната площадка при височина на строежа над 20,0 m (изм. чл. 37, ал. 3, т. 2)
  • Изисквания към строителните машини и устройства, вкл. техните елементи, закрепвания и опори, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка (изм. чл. 76, т. 1).

Допълнение относно безопасността при СМР по пътищата

В чл. 41 се създава нова ал. 2, която поставя изискване безопасността на работещите на строежа при извършване на СМР по пътищата да се осигурява при спазване на изискванията на Наредба 2/2004 и на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
Това допълнение не променя нищо, тъй като и до момента се прилагаше.


Да припомним:

От 10.02.2017 г. са в сила промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които извадиха Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) от обхвата на инвестиционния проект.

Инвестиционния проект подлежи на съгласуване и одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж.

Съгласно промените, ПБЗ се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж, след като вече има издадено разрешение за строеж.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ