ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Промени в Наредба Iz-1971

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник" (04.03.2017 г.)

Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Измененията, свързани с Делегиран регламент (ЕС) 2016/364

Измененията при  проектиране са многобройни и са свързани с:

  • влезлия в сила Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г., относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти;
  • определяне на случаите, при които се разрешава влагане в строежите на продукти без установени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън.

Промени, целящи да уточнят появили се противоречиви тълкувания в процеса на прилагане на наредбата

Промени, които могат да са важни за колегите, са:

1. Промяна в определянето на максималният брой на хората за паркинги (от значение е, например, за това дали се изисква план за евакуация или не) - до момента при неопределен брой на моторните превозни средства в нвестиционния проект се изчисляваха по 30 кв.м. - с промените са 15 кв. м. на автомобил.(чл. 36)

2. Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи вече и от помещения от подклас Ф4.2. (административни) предназначени за не повече от 50 човека, както и от клас на функционална пожарна опасност Ф5, предназначени за не повече от 15 човека (чл. 43, ал. 9)

3. Аварийно евакуационно осветление - уточнява се задължение за проектиране на аварийно евакуацианно осветление в частта от евакуационните стълбища, обслужваща подземни етажи на строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.4), когато не е осигуренo остъкление във външните стени на евакуационното стълбище на всеки подземен етаж с площ, по-голяма от 5 % от застроената площ на стълбищната клетка – независимо от броя на пребиваващите (чл. 55, ал. 2)

4. Изисквания за подредба на столовете и свободното разстояние между редовете, свързани с успешна евакуация от помещения, предназначени за повече от 100 човека - уточнява се, че изискването е за помещения от подкласове Ф2.1 (с точно определен брой места за сядане) или Ф4.1 (учебни заведения) (чл. 64, ал. 1)

5. Задействане на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината - добавя се изискване за помещения от подклас Ф5.2. (складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт)):

"Вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината от складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 с автоматични спринклерни пожарогасителни инсталации по чл. 208, ал. 2 се задействат единствено ръчно дистанционно, като в непосредствена близостдо изхода от сградата се предвижда бутон за задействане на системата от спасителните екипи.“ (нова ал. 5 на чл. 121)

6. Уточнява се изискването, че при водоснабдяване за пожарогасене от подземни води се предвижда шахта с работен обем не по-малък от 18 m3, допълвана автоматично с вода с дебит не по-малък от 5 l/s от предвиденото водовземане (чл. 163, нова ал. 2)

7. Уточнява се, че спринклерни инсталации по стандарт БДС ЕN 12845 с минималното налягане в хидравлично най-неблагоприятно разположения спринклер (с изключение на вътрешностелажните спринклери) не по-малко от 1,00 bar с ESFR спринклери може да бъдат проектирани само за складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2. (чл. 208, нова ал. 2)

8. Направено е уточнение, че "Системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, системите за създаване на повишено налягане, аварийните вентилационни инсталации, вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене от етажните евакуационни пътища, системите с диференциално налягане и помпите за противопожарни нужди се захранват с електрическа енергия като потребители от първа категория с автоматично превключване на захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии" (чл. 240, нова ал. 3).

Съответно са отменени: чл. 251 и 263.

9. Уточнение относно буферни складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка (суровини, полуготова и готова продукция) за еднодневна (24-часова) работа.

Ново: Максималната площ на такива складове в помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 (производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници) е до 25 % от площта на помещението, но не повече от 200 m2 (нова ал. 2 на чл. 493).

Изисквания за системи за пожароизвестяване и пожарогасене

2.9. Сгради с височина над 28 м от подкласове Ф1.3. и Ф1.4.До момента:

Пожароизвествяване за всички групи с вътрешни стълбища, за III и IV група - автоматично и ръчно

От 04.03.2017 г.

Пожароизвествяване за всички групи с вътрешни евакуационни стълбища, за III и IV група - автоматично и ръчно

3.4. Високостелажни складове за горими материали и за негорими материали в горима опаковка (Ф5В)До момента:

Не се изисква пожароизвестяване

От 04.03.2017 г.

При площ по-голяма от 500 m2 - автоматично и ръчно

Бензиностанции и газостанции

1. Разстояния, свързани с бензиностанции - в чл. 619 се добавят изисквания за минималните разстояния на строежи на територията на бензиностанцията от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите.

2. Разстояния, свързани с газостанции - в чл. 630 се добавят изисквания за минималните разстояния на строежи на територията на газостанцията от резервоари, газови колонки и пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан

3. Уточнения относно групата на опасност за колонки за зареждане на МПС (чл. 619, ал. 4)

До момента: Обемът на колонката за зареждане на МПС се приема като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 1, съгласно чл. 268, ал. 1,

а обемът, заключен между колонката и образуващата, спусната от най-високата й част към терена на разстояние 1,5 m от основата на колонката, е място от клас П-I съгласно чл. 248, ал. 1, т. 1.

От 04.03.2017 г. Зоните в обема на колонката за зареждане на МПС и около нея се определят и класифицират, както следва:

  1. електронната глава на колонката се определя като място от втора група "Повишена пожарна опасност" - клас П-I, съгласно чл. 248, ал. 1, т. 1, а останалата част от колонката се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 1;
  2. обемът извън колонката на разстояние 200 mm хоризонтално около зона 1 и 50 mm вертикално над зона 1 се определя като място от трета група "Експлозивна опасност" - зона 2.

4. Газоснабдителни станции за природен газ - разстояние на до въздушни електропроводни линии (нова ал. 3 на чл. 634)

Разстоянието от бутилковата група, компресорния модул за природен газ, колонките за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа с газобутилкова инсталация за природен газ и изпускателните тръби от предпазната и защитната арматура до вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния проводник на въздушни електропроводни линии, е не по-малко от 10 m.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ