ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Промени в Наредба Iz-1971

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в "Държавен вестник" (04.03.2017 г.)

Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.
За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате