ДВ, бр. 1 от 3.01.2019: Промени в ЗУТ и ЗТИП – не касаят ЗБУТ

В брой 1 на ДВ от 03.01.2019 г. са обнародвани промени в Закона за устройство на територията и Закона за техническите изисквания към продуктите.

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Промените не са свързани със ЗБУТ - касаят изграждането и експлоатирането водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения,  изменения на устройствените планове  и визите за проектиране.

В допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е направена техническа промяна в Закона за техническите изисквания към продуктите. Изменението не касае ЗБУТ.