ДВ, бр. 1 от 3.01.2019: Промени в ЗУТ и ЗТИП – не касаят ЗБУТ

В брой 1 на ДВ от 03.01.2019 г. са обнародвани промени в Закона за устройство на територията и Закона за техническите изисквания към продуктите. В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Промените не са свързани със ЗБУТ – касаят изграждането и експлоатирането водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и … Read more

ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: Нова наредба за здравни изисквания за обществени перални

В броя е обнародвана Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални, която отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. Наредбата се отнася до: перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на … Read more

ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: ЗЗВХВС, Закона за здравето и Закон за подземните богатства (не касаят ЗБУТ)

С измененията на Закона за опазване на околната среда са направени изменения и в: Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – с нов чл. 4в се поставят изискванията лабораторните изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства на ОХВС да се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика. … Read more

ДВ, бр. 94 от 13.11.2018: Заповед № РД-01-879 – застраховка „трудова злополука“

В неофициалния раздел на брой 94 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г. С тази заповед се определят икономическите дейности, в които работодателят има задължение да направи застраховка за риска „трудова злополука“ за 2019-а година. Има четири отпаднали … Read more

ДВ, бр. 91 от 2.11.2018: Технически поправки в закони – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, с който се промяна обхвата на съсловните организации, както и заглавието на закона, което става: Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите Във … Read more

ДВ, бр. 91 от 2.11.2018: Нова наредба за здравни норми при работа в среда на йонизиращи лъчения

В бр. 91 на Държавен вестник е обнародвана нова наредба: Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Същата отменя Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. С наредбата се … Read more

ДВ, бр. 81 от 2.10.2018: Нaредба № 40 от 2004 г. – автомобилен превоз на опасни товари

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която вняся промени от поредицата „облекчаване на административната тежест“.