ДВ, бр. 19 от 05.03.2019: Нова наредба правоспособност за работа със земеделска и горска техника

В брой 19 на ДВ е обнародвана новата Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение. Целта на наредбата е да се … Read more

ДВ, бр. 17 от 26.02.2019: ЗЗВВХВС (касае ЕЕО) и технически промени в други – не касаят ЗБУТ

Изменение и допълнение на ЗЗВВХВС В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Измененията не са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а въвеждат изискванията на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото … Read more

ДВ, бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Промените в наредбата са свързани с измененията на Закона за устройство на територията от 2017-а година, с които Планът за безопасност и … Read more

ДВ, бр. 8 от 25.01.2019: Инструкция за водолазната дейност

В броя е обнародвана Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Въпреки че инструкцията се отнася само до водолазната дейност, извършвана в МВР, поради това, че нямаме конкретно … Read more

ДВ, бр. 1 от 3.01.2019: Промени в ЗУТ и ЗТИП – не касаят ЗБУТ

В брой 1 на ДВ от 03.01.2019 г. са обнародвани промени в Закона за устройство на територията и Закона за техническите изисквания към продуктите. В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Промените не са свързани със ЗБУТ – касаят изграждането и експлоатирането водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и … Read more

ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: Нова наредба за здравни изисквания за обществени перални

В броя е обнародвана Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални, която отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. Наредбата се отнася до: перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на … Read more

ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: ЗЗВХВС, Закона за здравето и Закон за подземните богатства (не касаят ЗБУТ)

С измененията на Закона за опазване на околната среда са направени изменения и в: Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – с нов чл. 4в се поставят изискванията лабораторните изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства на ОХВС да се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика. … Read more

ДВ, бр. 94 от 13.11.2018: Заповед № РД-01-879 – застраховка „трудова злополука“

В неофициалния раздел на брой 94 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г. С тази заповед се определят икономическите дейности, в които работодателят има задължение да направи застраховка за риска „трудова злополука“ за 2019-а година. Има четири отпаднали … Read more