20.06.2019: Публикувани са Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на ЗХУ

В сайта на Инспекция по труда бяха публикувани Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането му. Тези правила са важни, защото определят критериите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания, т. нар. „специфични фактори“ (ЗХУ, чл. 38, ал. … Read more

ДВ, бр. 46 от 11.6.2019: Изменения на Наредба за медицинската експертиза

В броя в обнародвано Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Направените изменения и допълнения не касаят здравословни и безопасни условуия на труд. Те са в приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената … Read more

ДВ, бр. 43 от 31.05.2019: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)

В броя е обнародван Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) и неговото изменение. На практика това не е нов нормативен документ. Кодексът е в сила за Република България от 1 юли 1986 г., а неговото изменение от 1987 г. (публикувано отделно в същия брой на … Read more

ДВ, бр. 42 от 28.5.2019: Изм. и доп. на Закона за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Промените не касаят ЗБУТ и са свързани с издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност. С Преходните и заключителни разпоредби е удължен срока за общопрактикуващите лекари (личните лекари) за изпълнение на изискването да придобият специалност „Обща медицина“ с още 4 … Read more

ДВ, бр. 41 от 21.5.2019: Изменение на ЗУТ – не касаят ЗБУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката е направено изменение и в чл. 147, ал. 1, т. 14 на Закона за устройство на територията. Изменението касае случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж и по-специално при монтаж на инсталации за производство на енергия: Не … Read more

ДВ, бр. 38 от 10.05.2019: Нови Правила за осигуряване на ЗБУТ в горските територии

В неофициалния раздел на брой 38 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, с която са утвърдени Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии Със заповедта се отменя и Заповед № РД-09-1153 от 16.09.1999 г. на министъра на земеделието, горите … Read more

ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Нова наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон. Наредбата е в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите, изпълнявана чрез Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон за периода 2018 г. … Read more

ДВ, бр.33 от 19.4.2019: Изм. и доп. на Наредба № 8121з-882 – държавен противопожарен контрол

В нов чл. 38а на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се дефинира като административна услуга „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“.