Наредби

Бърз достъп

Наредби с номера: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |

Наредби с номера: 20+ | 30+ | 40 + | 50+ | 4000+ | 8121з |  | H- | РД- | без номера

Наредби за: СПО | Съществени изисквания | Правоспособност | МВР | Министерство на отбраната

Можете също да натиснете Ctrl+F и в търсачката да напишете ключова дума, по която ще се търси в страницата.

1 Посл. изм.
Наредба № 1 от 1978 г. за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи ДВ. бр.56 от 18.07. 1978 г.и бр.57 от 21.07. 1978 г.
Наредба № 1 от 30.07. 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ДВ. бр.56 от 11.07. 2017 г.
Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“ ДВ. бр.14 от 13.02. 2018г.
Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството ДВ. бр.65 от 19.08. 2016 г.
Наредба № 1 от 27.05. 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради ДВ. бр.95 от 29.11. 2016 г.
Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) ДВ. бр.40 от 15.05.2018г.
Наредба № 1 от 22.01. 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението ДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г.
2  
Наредба № 2 от 1979 г. по безопасността на труда при производството и работата с хлор ДВ. бр.9 от 30.01. 1979 г.
В сила от 03.03.1979 г.
Наредба №2 от 1987 г. за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда ДВ. бр.37 от 16.05. 1989г
Наредба № 2 от 12.09. 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества ДВ. бр.100 от 14.12. 1990г.
Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя ДВ. бр.38 от 6.05. 1994 г.
Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи ДВ. бр.10 от 1.02. 2019г.
Наредба № 2 от 5.02. 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ДВ. бр.15 от 16.02. 2007 г.
Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии ДВ. бр.10 от 3.02. 2012 г.
Наредба № 2 от 3.02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ, бр. 11 от 9.02. 2016 г.
3  
Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради ДВ. бр.17 от 28.02. 1984 г.
Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците ДВ. бр.78 от 30.09. 2005 г.
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове ДВ. бр.102 от 22.12. 2009 г.
Наредба №3 от 27.04. 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата ДВ. бр.83 от 10.10. 2000г.
Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място ДВ. бр.99 от 26.11.2021г.
Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали ДВ. бр.31 от 16.04. 2004 г
Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации ДВ. бр.40 от 12.05. 2005 г.
Наредба № 3 от 9.06. 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии ДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
Наредба № 3 от 5.02. 2007 г. за здравните изисквания към детските градини ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ДВ. бр.14 от 12.02. 2008 г.
Наредба № 3 от 23.02. 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд ДВ. бр.66 от 10.08. 2018г.
Наредба № 3 от 16.08. 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ДВ. бр.34 от 12.05. 2015 г.
Наредба № 3 от 11.05. 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории ДВ. бр.11 от 2.02. 2018г.
Наредба № 3 от 8.05. 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции ДВ. бр.43 от 14.05. 2013г.
Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ, бр. 11 от 9.02. 2016 г.
4  
Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор ДВ. бр. 99 от 12.12. 2017 г.
Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ДВ. бр.85 от 17.10. 2000 г.
Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа ДВ. бр.100 от 24.11.2020г.
Наредба № 4 от 22.12. 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства ДВ. бр.6 от 18.01. 2011 г.
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (Загл.  – ДВ, бр. 89 от 2017 г.) ДВ. бр.89 от 7.11. 2017г.
5  
Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда ДВ. бр.33 от 28.04. 1987 г.
В сила от 1.01. 1987 г.
Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ДВ. бр.100 от 24.11.2020г.
Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение ДВ. бр.19 от 26.02. 2013 г.
Наредба № 5 от 11.06. 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения ДВ. бр.49 от 29.06. 2010 г.
Наредба № 5 от 3.02. 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита ДВ, бр. 11 от 9.02. 2016 г.
6  
Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина ДВ. бр.53 от 22.06. 2004 г.
Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ ДВ. бр.30 от 1.04. 2014 г.
Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум ДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.,
в сила от 15.02. 2006 г.
Наредба № 6 от 26.06. 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ДВ. бр.100 от 30.11.2021г.
Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години ДВ. бр.64 от 8.08. 2017г.
7  
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ДВ. бр.95 от 29.11. 2016 г.
Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци ДВ. бр.81 от 17.09. 2004 г.
Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи ДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.
Наредба № 7 от 5.03. 2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки ДВ. бр.66 от 28.08. 2012 г.
Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари ДВ. бр.39 от 11.05. 2018 г.
8  
Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници ДВ. бр.74 от 24.09. 1985 г.
Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ДВ. бр.11 от 10.02. 2015 г.
Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби ДВ. бр.93 от 19.10. 2004 г.
9  
Наредба № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ДВ. бр.46 от 7.06. 1994 г.
Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в мините ДВ. бр.101 от 4.12. 2007 г.
Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите ДВ. бр.15 от 22.02.2022г..
Наредба № 9 от 29.07. 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране ДВ. бр.79 от 5.09. 2003 г.
В сила от 05.09.2004 г.
Наредба № 9 от 9.06. 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи ДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи ДВ. бр.93 от 19.10. 2004 г.
Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа ДВ. бр.71 от 1.09. 2006 г.
10  
Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа ДВ. бр.47 от 4.06. 2021г.
Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари ДВ. бр.112 от 23.12. 2004 г.
в сила от 25.06.2005 г.
11  
Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени ДВ. бр.57 от 24.07. 1987 г.
Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки ДВ. бр.34 от 3.04. 2002 г.
Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Загл. , ДВ, бр. 67 от 2007 г.) ДВ. бр.99 от 13.12.2022г.
Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера ДВ. бр.101 от 4.12. 2007 г.
Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея ДВ. бр.1 от 3.01. 2006 г.
Наредба № 11 от 22.10. 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения ДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
12  
Наредба № 12 oт 27.12. 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили ДВ. бр.6 от 18.01. 2005 г.
В сила от 20.07.2005 г.
Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи ДВ. бр.11 от 3.02. 2006 г.
Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални ДВ. бр.97 от 10.12.2019г.
13  
Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа ДВ. бр.47 от 4.06. 2021г.
Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт ДВ. бр.12 от 7.02. 2006 г. В сила от 08.08.2006 г.
Наредба № 13 от 16.12. 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.
14  
Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.
в сила от 1.01. 2017 г.
Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните ДВ. бр.106 от 15.12.2021г.
в сила от 30.12.2021 г.
15  
Наредба № 15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони ДВ. бр.77 от 6.10. 1987 г.
Наредба № 15 от 28.07. 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ДВ. бр.6 от 22.01. 2016 г.
Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа ДВ. бр.54 от 15.06. 1999 г.
Наредба № 15 от 27.06. 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
16  
Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести ДВ. бр.70 от 26.08. 2005 г.
Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини ДВ. бр.95 от 6.11.2020г.
Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането ДВ. бр.42 от 9.06. 2015 г.
17  
Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали ДВ. бр.35 от 15.05. 2015 г.
19  
Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките ДВ. бр.103 от 23.12. 2011 г.
20+  
Наредба № 20 от 8.09. 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.
Наредба № 22 от 8.05. 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация ДВ. бр.47 от 9.06. 2006г.
Наредба № 24 от 20.10. 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките ДВ. бр.100 от 14.11. 2003 г.
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Наредба № 28 от 9.09. 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
30+  
Наредба № 30 от 31.10. 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване ДВ. бр.27 от 15.03. 2013г.
Наредба № 32 от 7.11. 2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения ДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Наредба № 35 от 30.11. 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура ДВ. бр.99 от 14.12. 2012 г.
40+
Наредба № 40 от 14.01. 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ДВ. бр.103 от 10.12. 2021г.
Наредба № 41 от 4.08. 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация ДВ. бр.57 от 9.07.2021г.
Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари ДВ. бр.91 от 2.11.2021г.
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите ДВ. бр.64 от 10.08. 1976 г.
Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи ДВ. бр.103 от 24.12.2022г.
50+  
Наредба № 54 от 2.06. 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи ДВ. бр.76 от 2.10. 2015 г.
Наредба № 54 от 29.10.2016 г. за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби ДВ. бр.28 от 6.04.2021г.
Наредба № 59 от 5.12. 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт ДВ. бр.80 от 11.09.2020г.
4000+  
Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал ДВ. бр.83 от 22.10. 2010г.
8121з  
Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях ДВ. бр.13 от 9.02. 2018г.
Наредба № 8121з-647 от 1.10. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ДВ. бр.37 от 7.5.2021г.
Наредба № 8121з-882 от 25.11. 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол ДВ. бр.103 от 10.12. 2021г.
Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол ДВ. бр.12 от 3.02.2023г.
Наредба № 8121з-968 от 10.12. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи ДВ. бр.17 от 23.02. 2018г.
Наредба № 8121з-1100 от 9.09. 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност  
ДВ. бр.49 от 12.06. 2018 г.
Наредба № 8121з-1225 от 27.09. 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол ДВ, бр. 85 от 24.10. 2017 г.
 
Наредба № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар ДВ. бр.63 от 31.07. 2018г.
H-  
Наредба № H-4 от 1 август 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки ДВ. бр.64 от 9.08.2022г.
Наредба № Н-8 от 27.06. 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка ДВ. бр.98 от 8.12. 2017г.
Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка ДВ. бр.34 от 20.04. 2018г.
Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 ДВ. бр.80 от 7.10.2022г.
РД-  
Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон ДВ. бр.33 от 19.04.2019г.
Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата ДВ. бр.13 от 16.02. 2016 г.
Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета ДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите ДВ, бр. 1 от 3.1.2017 г.,
в сила от 04.04.2017 г.
Наредба № РД-02-20-1 от 12.06. 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи ДВ. бр.53 от 26.06. 2018г.
Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) ДВ. бр.91 от 19.11.2019
Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия ДВ. бр.19 от 8.03.2022г.
Наредба № РД-06-4 от 2 март 2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави Обн. ДВ. бр.23 от 19.03. 2021г.,
Наредба № РД-07-1 от 2.02. 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност ДВ. бр.13 от 14.02. 2012 г.
в сила от 14.05.2012 г.
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ДВ. бр.25 от 30.03. 2010 г.
Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места ДВ. бр.63 от 1.08. 2014г.
Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда ДВ, бр. 90 от 15.11.2016
Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ДВ. бр.46 от 23.06. 2015 г.
Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета ДВ, бр. 95 от 29.11. 2016 г.,
в сила от 02.03.2017 г.
Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от кодекса на труда пред инспекцията по труда ДВ. бр.25 от 26.03. 2021г.
Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа ДВ. бр.46 от 23.06. 2015 г.
Наредба № РД-07-8 от 27.10. 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда ДВ. бр.88 от 9.11. 2010 г.
Без номера  
Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария ДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за безплатното работно и униформено облекло ДВ. бр.9 от 28.01. 2011 г.
Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ ДВ. бр.19 от 2.03. 2018г.
Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита ДВ. бр.55 от 7.07. 2017 г.
Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им ДВ, бр. 9 от 26.1.2018
Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.
Наредба за командировките в страната ДВ. бр.2 от 7.01. 2011 г.
Наредба за маркировката за съответствие ДВ. бр.66 от 15.08. 2006 г.
Наредба за медицинската експертиза ДВ. бр.10 от 31.01.2023г.
Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт ДВ. бр.19 от 28.02. 2017 г.
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества ДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях ДВ. бр.62 от 5.08. 2022г.
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск ДВ. бр.14 от 18.02.2020г.
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време ДВ. бр.67 от 21.08. 2009 г.
Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти ДВ, бр. 26 от 28.03. 2017 г.
Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст ДВ. бр.35 от 10.04.2001г
Наредба за работното време, почивките и отпуските ДВ. бр.78 от 30.09.2022г.
Наредба за радиационна защита ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита ДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г.
Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита ДВ. бр.57 от 28.07. 2015 г.
Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести ДВ. бр.59 от 16.07.2021г.
Наредба за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване ДВ. бр.116 от 7.10. 1998 г.
Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) ДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия ДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси ДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол ДВ. бр.86 от 28.10.2022г.
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина ДВ.бр.82 от 14.10.2022г.
Наредба за структурата и организацията на работната заплата ДВ. бр.66 от 24.07.2020г.
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж ДВ. бр.2 от 3.01. 2018г.
Наредба за трудоустрояване ДВ. бр.17 от 28.02. 2014 г.
в сила от 01.01.2014 г.
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя ДВ. бр.89 от 12.11.2019г.
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги ДВ. бр.6 от 22.01. 2021г.
Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние Обн. ДВ. бр.9 от 31.01.2020г.
Нaредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Обн. ДВ. бр.2 от 7.01.2020г.
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки ДВ. бр.28 от 4.04. 2017 г.
в сила от 1.01. 2017
Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда ДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от ЗЗВВХВС ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.
Съоръжения с повишена опасност (СПО)  
Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията ДВ. бр.58 от 13.07. 2018г.
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения ДВ. бр.10 от 5.02.2021г.
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове ДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии ДВ. бр.60 от 20.07. 2018г.
Съществени изисквания  
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г.,
в сила от 21.04.2019 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво ДВ. бр.9 от 26.01.2018г.
В сила от 21.04.2018 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост  ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане ДВ. бр.36 от 13.05.2022г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели  ДВ. бр.87 от 31.10. 2017г.
Наредби с изисквания за правоспособност  
Наредба № 1 от 4.03. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки ДВ. бр.45 от 14.06. 2016 г.
Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Наредба № 1 от 10.04. 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията ДВ. бр.37 от 5.05. 2006 г.
Наредба № 1 от 17.02. 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.
Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение ДВ. бр.19 от 5.03 2019г.
Наредба № 2 от 17.01. 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли ДВ. бр.39 от 12.05. 2006 г.
Наредба № 3 от 17.01. 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ ДВ. бр.9 от 30.01. 2001 г.
Наредба № 3 от 7.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „планински водач“ ДВ. бр.46 от 11.06.2019г.
Наредба № 7 от 11.10. 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване ДВ. бр.9 от 3.02. 2009 г.
Наредба № 31 от 26.07. 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство ДВ. бр.57 от 13.07. 2007 г.
Наредба № 46 от 3.12. 2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов ДВ. бр.107 от 11.12. 2001 г.
Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия ДВ. бр.53 от 5.07.2019г.
Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите ДВ. бр.65 от 21.07.2020г.
Наредби, приложими за работещи в структурите на Министерство на вътрешните работи  
Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) отм. ДВ. бр.3 от 10.01.2023
с решение №7741 на на ВАС
Наредба № 8121з-1010 от 24.08. 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи ДВ. бр.91 от 15.11.2022г.
Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи ДВ. бр.93 от 30.10. 2020г.
Наредби, приложими за работещи в структурите на Министерство на отбраната  
Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време ДВ. бр.83 от 5.10.2021г.
Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело ДВ. бр.4 от 13.01. 2017 г.
Наредба № Н-9 от 4.04. 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ДВ. бр.71 от 27.08.2021г.
Наредба № Н-15 от 27.04. 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия ДВ.бр.82 от 14.10.2022г.

Не намирате тук наредба, свързана със ЗБУТ?

Напишете я в коментар: 

Вашият коментар